Profil

Anorganická technologie je na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice pěstována od založení VŠCHT v Pardubicích, která je předchůdkyní nynější fakulty. Od r. 1950 byl tento obor rozvíjen na jednom z oddělení katedry obecné a anorganické chemie (KOAnCH) vedeném doc. Ing. Koutníkem, CSc., v roce 1959 byla založena samostatná katedra anorganické technologie (KAnT), jejímž vedením byl pověřen doc. Dr. Ing. Jiří Mýl, dosavadní vedoucí katedry fyzikální chemie. Vědecké a výzkumné zaměření katedry bylo orientováno na problematiku krystalizace z vodných roztoků, chemii sloučenin fosforu, průmyslových hnojiv a krmných doplňků, poměrně ve značném rozsahu probíhal výzkum v oblasti výroby burele v souvislosti s potřebami závodu VCHZ Pardubice. Společně s KOAnCH se KAnT v 60.letech podílela na rozvoji nového studijního oboru Výroba velmi čistých látek. I v letech sedmdesátých zůstala zaměření vědecké a pedagogické činnosti KAnT v podstatě zachována, zohledněny však byly aktuální potřeby našeho chemického průmyslu. Výzkum v oblasti krystalizace byl zaměřen na studium a vývoj kapalných krystalů pro indikaci teploty a materiálu pro plošné spoje (M.Mýl, S.Pirkl, J.Tuček), formuje se škola anorganických pigmentů (M.Trojan, Z.Šolc, D.Brandová), pozornost je v tomto směru věnována směsným oxidovým materiálům pro keramiku a smalty.
 
Ve svých 65 letech ukončil v r. 1977 vedení katedry prof. Mýl, do r. 1979 ji řídil vedoucí KOAnCH prof. Ing. Jiří Klikorka, DrSc., poté se stal vedoucím KAnT prof. Ing. Milan Kuchler, CSc. Během 80 let se plně rozvinul směr speciálních anorganických pigmentů, určených zejména pro vysokoteplotní aplikaci a antikorozní ochranu, posílen byl i výzkum v oblasti průmyslových hnojiv s kontrolovanou rozpustností a analytických metod pro kontrolu kvality anorganických produktů (Z.Uhlíř, L.Svoboda). V této době se rovněž začalo koncipovat termodynamické pracoviště, jehož zaměření se soustředilo na studium procesů srážení a krystalizace kalorimetrickými metodami (V.Velich, M.Kroupa, G.Sádovská). Vedle toho byl prováděn výzkum v oblasti zhodnocování technických anorganických solí a přípravy vysoce čistých chemikálií (O.Söhnel), výzkumné zaměření KAnT se rozšířilo po vybudování radiometrického pracoviště (Z.Šmejkal) zabývajícího se využíváním radioanalytických metod ke studiu kvality materiálů určených především pro stavební účely.
 
Převážná část uvedených výzkumných zaměření byla na KAnT pěstována i v letech 1990 – 1996 (vedoucí pracovník prof. Ing. Zdeněk Šolc, CSc.), v letech 1996  2015 (vedoucí pracovník doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc), a také v současné době, kdy katedru řídí prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. V souvislosti s odchodem některých pracovníků (S.Pirkl, J. Tuček, O.Söhnel, Z. Šmejkal) byl ukončen výzkum technologií přípravy vysoce čistých chemikálií, problematika kapalných krystalů byla převedena na katedru fyziky FCHT a svoji činnost ukončila i radiometrická laboratoř. V souvislosti s přestěhováním většiny útvarů fakulty v roce 2009 z objektu na nám. Čs. Legií do kampusu v Pardubicích – Polabinách, přesídlila v roce 2010 i KAnT do zrekonstruovaných prostor technologického pavilónu FChT v Pardubicích – Doubravicích.