Servisní a poradenská činnost

Katedra analytické chemie

vedoucí: prof. Ing. Karel Ventura, CSc.
telefon: 46 603 7512, fax: 46 603 7068
e-mail: kalch.fcht@upce.cz

Vědecko-výzkumná činnost:
Katedra analytické chemie se ve své vědecko-výzkumné činnosti zabývá analýzou organických  i anorganických sloučenin. Využívá k tomu moderních instrumentálních metod ve spojení s výpočetní technikou. Speciální přístrojové vybavení dovoluje vypracovat analytické postupy pro analýzy nejrůznějších materiálů, vzorků vody, půdy a ovzduší z hlediska zastoupení běžných složek, ale i z hlediska stopové či toxikologické analýzy. Ve spolupráci s dalšími pracovišti školy i mimoškolními zařízeními se mohou provádět i velmi náročné a složité analýzy. Pracovníci jsou schopni testovat funkce analytických přístrojů, chromatografických kolon a zařízení.

Přístrojové vybavení:

 • Plynový chromatograf GC-17A s GCMS-QP5050, EI/NCI (Shimadzu), „head-space“ nástavec CombiPal (CTC Analytics
 • Plynový chromatograf LP 4600 GC s FID a ECD (Unicam)
 • Plynový chromatograf Chrom 5 s FID a TCD (LP)
 • HPLC systém LC-10Avp (Shimadzu)
 • Kapalinový chromatograf Hewlett Packard 1090
 • Kapalinový chromatograf fy Waters s možností změření spektra v UV oblasti, ve spojení s hmotnostním spektrometrem Platform (Micromass)
 • Hmotnostní spektrometr Esquire 3000 (Bruker) pro spojení s HPLC, s možností měření spekter MSn.
 • Atomový absorpční spektrometr (GBC)
 • Řada přístrojů pro elektroanalýzu: polarograf (Labio), EcoTribo polarograf (Polaro-Sensors), PAR174A (Princeton Applied Research) ve spojení s PC. BAS100W Electrochemical Analyzer (BAS), TraceLab Potentiometric Stripping Unit (Radiometer), ATI Orion 960 Autochemistry  Systém (Orion Research), stolní elektrochemický analyzátor Autolab PGSTAT 30, kapesní elektrochemický analyzátor PalmSens, AF8 Volumetric Karl Fischer (Orion Research) aj.
 • Analyzátor pro kapilární izotachoforézu Ionosep 2001 (Recman)
 • FTIR spektrometr Equinox  55 (Bruker), fluorimetr Fluorat 02 (Lumex), zákaloměr Nephla (Lange)
 • Zařízení pro extrakci nadkritickou tekutinou (SFE) a vysokotlakou extrakci rozpouštědlem (PFE)
 • Kapilární elektroforézy Agilent 3DCE a Beckman P/ACE 2100

Odborné konzultace:
Poskytují pracovníci v oblasti plynové a kapalinové chromatografie, spektrofotometrie, elektroanalytických metod, izotachoforézy, elektroforézy a dalších instrumentálních i chemických metod analýzy.
Poskytování expertiz v některých ekologických otázkách, týkajících se ochrany  kontroly životního prostředí.
Zajišťování postgraduálního studia, jež se sestává z doktorandského 3-4letého a z celoživotního vzdělávání pracovníků z praxe v rámci krátkodobých kurzů (5-6 dnů) či čtyřsemestrového studia ukončeného obhajobou práce a státní zkouškou (dřívější PGS). Oba typy postgraduálního studia zajišťuje katedra formou hospodářské smlouvy s organizacemi, které požadují vyškolení svých pracovníků ve speciálních oborech jako jsou „Chromatografie a elektroforéza“, „Stopová analýza organických látek“, „Chemometrie“, „Toxikologická analýza“ apod.

 

Laboratoř kapalinové chromatografie

vedoucí: prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.
telefon: 46 603 7023, fax: 46 603 7068

Přístrojové vybavení:

 • Kapalinový chromatograf Waters Millenium s UV detekcí s diodovým polem a s hmotnostně spektrometrickou detekcí pro ionizaci elektrosprejem a atmosférickou chemickou ionizací (Platform)
 • Kapalinový chromatograf Hewlett-Packard 1090 s hmotnostně-spektrometrickou detekcí a analyzátorem s iontovou pastí Bruker Esquire 3000, umožňujícím měření MSn spekter.

Prováděná měření:
Kontrola čistoty a kvantitativní analýza organických látek v různých materiálech metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV a hmotnostně-spektrometrickou detekcí, identifikace látek metodou LC-MSn.

 

Laboratoř extrakčních technik a plynové chromatografie s hmotnostní detekcí

vedoucí: doc. Ing. Karel Ventura, CSc.
telefon: 46 603 7088, 7086, fax: 46 603 7068

Přístrojové vybavení:

 • Plynový chromatograf GC-17A s hmotnostním detektorem QP5050 EI/NCI, firma Shimadzu
 • Plynový chromatograf LP 4600 GC, firma Unicam
 • Plynový chromatograf CHROM 5, firma LP
 • Zařízení pro extrakci nadkritickou tekutinou a vysokotlakou extrakci rozpouštědlem firma Seko-K


Prováděná měření:
Analýza organických látek pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí, možnost „head-space“.
Příklady použití: kontrola čistoty surovin, meziproduktů a nově připravovaných látek analýza organických rozpouštědel, LPG, analýza organických látek ve vodě, ovzduší, půdě, potravinách, rostlinných a biologických materiálech po jejich izolaci a koncentrování (SPE, SPME, SFE, PFE). Expertizy v uvedených oblastech.
Analýza ropných produktů a ropného znečištění (vyhodnocení FTIR),
Stanovení vody titrací podle Karl Fischera (Orion AF8).