Vítejte na mini-stránkách oboru Hodnocení a analýza potravin

 

Odborné a pedagogické zaměření oboru

Cílem oboru je poskytnout studentům vzdělání, které mohou uplatnit nejen v potravinářství, ale také v dalších příbuzných oborech (farmacie, tehnologie aj.).

V rámci studijního programu Chemie a technologie potravin nabízíme vzdělání v oboru Hodnocení a analýza potravin a to v:

prezenčním bakalářském studiu (3 roky) a

navazujícím magisterském studiu (2 roky).

V případě zájmu o vědeckou práci je možné pokračovat v prezenčním nebo kombinovaném doktorském studiu v oboru Analytická chemie.

Vědecké zaměření oboru

Dlouhodobě se na našem pracovišti řeší několik výzkumných úkolů. V oblasti analytické chemie se zaměřujeme na využití extrakčních a mikroextrakčních technik při analýze biologicky aktivních látek (např. antioxidanty) a na jejich separaci s využitím HPLC s detekcí UV, Diod Array nebo coulometrickou, GC (FID nebo MS). Dále se zabýváme otázkou stanovení sorpčních izoterem a jejich souvislostí s údržností a bezpečností potravin. Zabýváme se také elektrochemickou kvantifikací biologicky významných látek a potravinářských kontaminantů s využitím uhlíkových elektrod.

Konkrétně se v současné době naše týmy zabývají analýzou medu a medovin s cílem nalézt vhodné metody pro odhalení falšování medovin. Zaujala nás také problematika tzv. raw potravin, odborně náležící mezi minimálně tepelně upravené, které jsou součástí jídelníčku vegetariánů, veganů a vitariánů. Zabýváme se jimi jak po stránce chemické, tak po stránce mikrobiologické.

V mikrobiologii potravin se zabýváme různými možnostmi detekce patogenních (Salmonella, Campylobacter aj.) a podmíněně patogenních mikroorganismů a to jak s využitím klasických kultivačních, tak molekulárně-genetických nebo elektrochemických metod. Samostatnými výzkumnými úkoly jsou vývoj nových metod pro detekci plísní v potravinách, detekce bakteriálních toxinů a studium mikrobiálních biofilmů.

Na našem pracovišti se také zabýváme ojedinělým výzkumem v rámci ČR tzv. nových patogenních bakterií (izolace, identifikace, biochemické vlastnosti, citlivost na vnější faktory aj.).

Ve spolupráci s chemickými podniky se podílíme také na výzkumu a vývoji "chytrých" impregnačních, nátěrových hmot a materiálů na bázi celulózy vhodných pro použití v medicíně.

Od července 2014 je spuštěn informační portál na stránkách Facebooku . Je určen nejen pro stávající studenty, ale také pro absolventy a zájemce o studium.