Projekty

V současnosti jsou v řešení pracovníky CEMNATu tyto projekty:

 

1. Velká infrastruktura Centrum materiálů a nanotechnologií (CEMNAT)

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekt LM2015082
Hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.

Detaily:

Jedná se o podporu z veřejných zdrojů v celkové  výši 29 515 tis. Kč na roky 2016-2019, která bude využita zejména na pokrytí mzdových a provozních nákladů VaV pracovníků realizujících činnost ve všech 4 výzkumných oblastech centra.

Výzkumná činnost centra se zaměřuje na přípravu materiálů s vysokou přidanou hodnotu, studium jejich vlastností a využití, a to i pro potřeby spolupracujících výzkumných organizací a podniků. To se týká zejména vysoce čistých amorfních nebo krystalických anorganických materiálů – oxidů kovů a chalkogenidů, které jsou klíčové pro různé vědní oblasti (nekřemíkové senzory, solární články, paměti, baterie, optoelektronika, katalýzy).

Všechny tyto materiály patří do kategorie high-tech materiálů pro tzv. emerging technologies. S ohledem na „nanotechnologické“ zaměření centra jsou výše uvedené materiály studovány v takových formách, které mají rozměry v nanoměřítku. Mezi tyto formy patří zejména nanočástice, nanotrubice, nanovlákna a tenké vrstvy. Viz obrázek níže pro ilustraci.

Infrastruktura a know-how CEMNATu je k dispozici pro výzkumné organizace a podniky z ČR a zahraničí. Více o využití CEMNATU na tomto odkazu.

 

 

2. Towards New Generation of Solid-State Photovoltaic Cell: Harvesting Nanotubular Titania and Hybrid Chromophores 

Poskytovatel:European Research Council, Starting Grant
Hlavní řešitel: Dr. Jan Macák

Detaily:

 

V projektu běží aktivní spolupráce se skupinou Doc. Filipa Bureše

 

3. Příprava a charakterizace mikro a nanostruktur ve vysokoindexových sklech

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky, projekt 16-13876S  
Hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.

Detaily:

 

 

4. Modernizace a upgrade infrastruktury CEMNAT 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001829)
Hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.

Detaily:

Hlavním cílem tohoto projektu je instrumentálně a technologicky vylepšit vybavení Centra materiálů a nanotechnogií (VaV ústav Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice), jenž je součástí cestovní mapy ČR min. do r. 2020). Výzkumný tým CEMNATu je zaměřený na nano- a mikrostruktury chalkogenidových a oxidických materiálů. Pro efektivní výzkumnou činnost s využitím již nainstalovaných zařízení (např. ALD) potřebují VaV pracovníci CEMNATU komplementární materiálově-analytické techniky (XPS, XRD, SEM). V souladu s plánem rozvoje potřebuje CEMNAT také nova zařízení pro syntézy 1D materiálů (nanovláken) a 2D materiálů (tenkých funkčních vrstev). Projekt podpoří efektivní využití výzkumné inftrastruktury CEMNAT a umožní výrazné zvýšení kompetencí a možností VaV pracovníků směrem k potřebám všech uživatelských cílových skupin (VaV pracovníci interní a externí, studenti, podniky).

Z rozpočtu projektu budou pořízeny tyto investice:

  • Rentgenový fotoelektronový spektroskop (XPS)
  • Rentgenový difraktometr  (XRD)
  • Modernizace duálního FIB-SEM mikroskopu
  • Zařízení pro výrobu vláken
  • Optické zdroje-lasery

 

 

Již ukončené projekty řešené pracovníky CEMNATu

 

1. Studium chemických a elektrochemických procesů ovlivňujících růst samoorganizovaných TiO2 nanotrubic v roztocích

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky  
Hlavní řešitel: Dr. Jan Macák

Detaily:

 

2. Technologie pro výrobu pokročilých nanostrukturních SiO2 vláken

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Hlavní řešitel: Dr. Jan Macák

Detaily: