O laboratoři

V letech 2002 až 2003 vznikl záměr sjednotit jednotlivé laboratoře při Katedrách Dopravní fakulty Jana Pernera do jedné multifunkční laboratoře a tuto laboratoř podrobit akreditačnímu procesu. Vzhledem k rozmanitosti zkušebnictví byla ustanovena specializovaná pracoviště SP1, SP3, SP4, SP5 a SP6. Tato specializovaná pracoviště tvoří v současné době Zkušební laboratoř AL DFJP.

 

Zkušební laboratoř AL DFJP byla založena na základě rozhodnutí Akademického senátu ke dni 18. 3. 2004 v rámci změny „Statutu Univerzity Pardubice“. V návaznosti na změnu Statutu Univerzity Pardubice byl Směrnicí č. 2/2004 pozměněn Organizační řád Univerzity Pardubice. V rámci této směrnice je vedena Zkušební Laboratoř AL DFJP jako samostatný, nezávislý orgán, postavený na úroveň katedry. Činnost Zkušební Laboratoře AL DFJP byla oficiálně zahájena 30. 6. 2004.

 

Zkušební laboratoř AL DFJP provádí neakreditované i akreditované zkoušky které mají vztah ke vzdělávací činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera. Jedná se především o zkoušky související s posuzováním mostů silničních i železničních a mostních konstrukcí. 

 

Další velmi rozsáhlou činností zkušební laboratoře je provádění tenzometrických měření na ocelových konstrukcích a to jak ve stavu statickém tak v dynamickém procesu namáhání.

 

Jízdní vlastnosti kolejových vozidel jsou hodnoceny na základě měření zrychlení.

 

Prozatím poslední zkouškou kterou jedno ze specializovaných pracovišť provádí, je zkouška měření jízdních obrysů kol a příčných profilů hlav kolejnic za účelem vyhodnocování kontaktní geometrie dvojkolí-kolej.

 

Zkušební laboratoř AL DFJP byla koncem roku 2005 podrobena akreditačnímu procesu a v roce 2006 byla Národním akreditačním orgánem ČIA akreditována. Český institut pro akreditaci vydal

 

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

Zkušební laboratoři č. 1472

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Zkušební laboratoř AL DFJP

Studentská 95, 532 10 Pardubice

 

Laboratoř je držitelem osvědčení o akreditaci pro zkoušky v oblasti zatěžování mostů a měření ke stanovení kontaktní geometrie dvojkolí-kolej v rozsahu uvedeném v příloze tohoto osvědčení (platné osvědčení o akreditaci).

 

Akreditovaná zkušební laboratoř AL DFJP je oprávněna užívat akreditační značku i kombinovanou akreditační značku s alfanumerickým kódem L 1472.

 

Politika zaručující nezávislost, nestrannost a kvalitní zkušební činnost je definována systémem jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO/IEC 17025. Systém jakosti je popsán v Příručce jakosti ZL AL DFJP. Jednotlivé prvky systému zahrnují konkrétní postupy, opatření, povinnosti, odpovědnosti a pravomoci pracovníků při zajišťování funkce systému ve všech oblastech - personální, organizační, technické, informační a kontrolní.

 

Zkušební laboratoř má současné době celkem 5 specializovaných pracovišť:

 

 • Specializované pracoviště SP1: „Zatěžovací zkoušky mostů“
  (AL MZ 1-1, ČSN 736209)

Akreditovaná zkouška

 • Specializované pracoviště SP4: „Měření zrychlení za účelem zjištění jízdních vlastností kolejových vozidel“
  (AL MZ 4-1, UIC 518, ČSN EN 14363)

Neakreditovaná zkouška

 • Specializované pracoviště SP5: „Tenzometrická měření ocelových konstrukcí“
  (AL MZ 5-1)

Neakreditovaná zkouška

 • Specializované pracoviště SP6: „Měření jízdních obrysů kol dvojkolí a příčných profilů hlav kolejnic
  za účelem vyhodnocování kontaktní geometrie dvojkolí-kolej“
  (AL MZ 6-1, UIC 519)

Akreditovaná zkouška

 

 

Umístění specializovaných pracovišť:

SP1, SP5 Pardubice

SP4, SP6 Česká Třebová

 

Kontaktní adresa:

Zkušební laboratoř AL DFJP

akreditovaná zkušební laboratoř č.1472

Nádražní 547

560 02 Česká Třebová