Reference

Rok 2017

Náhled
Popis zkoušky
Rok realizace

Partner

Experimentální výzkum vlastností sestavy flexi-coil pružiny a pryžokovových podložek 2017 CZ LOKO, a.s.

Zjištění rovinných souřadnic težiště tahače návěsů IVECO Stralis    

2017

 

pro potřeby znaleckého posudku 

Testing of solid lubricants for wheel-rail interface following EN 16028, Annex L. 2017 MBM Industry & Rail Tech GmbH

 

Rok 2016

Náhled
Popis zkoušky
Rok realizace

     Partner    

Posouzení stávajícího provedení a návrh konstrukčních úprav vypružení motorového vozu řady M27 2016 JHMD, a.s.
Měření adhezních charakteristik za zhoršených adhezních podmínek na zkušebním stavu kolo-kolejnice v plném měřítku
2016
Zkoušky dynamické únosnosti lepených spojů 2016
Klasifikace zemin a zrnitostní rozbor, stanovení pevnosti hornin v jednoosém tlaku 2016 Global - Geo, s.r.o.
Indexové klasifikační zkoušky- krychelná pevnost tlaku 2016 RNDr. Stanislav Vacek, geologické průzkumy pro zakládání staveb

Rozbory soudržné zeminy pro liniové stavby

  Indexové klasifikační zkoušky, zrnitostní analýza, Proctorova zkouška, CBR zkouška

2016 Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Zrnitostní analýza, vlhkost, pórovitost, smyková   pevnost, prosedavost 2016 GeoEko.cz
Laboratorní rozbor soudržné zeminy pro liniové stavby 2016 Ing. Petr Čihák, geologie a geotechnika pro stavební účely
Odezvy od přejezdu nerovností nákladním vozidlem 2016 Policie ČR
Fraktografické analýzy lomu zámků 2016 Kiekert-CS, s.r.o.

Fatigue testing - steel speciments

Material analyzes

2015/2016

 Ghent University

Posouzení rámového rohu tvořeného spřaženou ocelobetonovou příčlí a železobetonovou opěrou 2015/2016 Ing. Ivan Šír

 

Rok 2015

Náhled
Popis zkoušky
Rok realizace

Partner

Experimetnální měření silového zatížení klanice oplenu v reálném provozu

2015

Měření adhezních charakteristik za zhoršených adhezních podmínek na zkušebním stavu kolo-kolejnice v plném měřítku
2015
Měření viskozity, hustoty a indexu lomu vzorků oleje
2015
Fraktografické analýzy lomu zámků 2015
Experimentální měření pružin 2015 Techplast, a.s.
Měření bodu vzplanutí a hustoty vzorků pyrolýzního oleje
2015
Stanovení reálných vlastností vypružení kolejového vozidla tvořeného sadou šroubovitých pružin a kyvným ramenem.
2015
Srovnávací zkoušky materiálů tuhých maziv pro kontakt kola a kolejnice (dle ČSN EN 16028)
2015
 

 

Rok 2014

Náhled
Popis zkoušky
Rok realizace
Partner
Stanovení reálných vlastností vypružení kolejového vozidla tvořeného sadou šroubovitých pružin a kyvným ramenem.
2014
Srovnávací zkoušky tuhých maziv (modifikátorů tření), zjišťování úbytků zkušebních vzorků při přitlačování k povrchu ocelového kola
2014
Srovnávací zkoušky materiálů tuhých maziv pro kontakt kola a kolejnice (dle ČSN EN 16028)
2014
Tlakové zkoušky těles odebraných z Negrelliho viaduktu
2014
Tenzometrické měření ocelových šroubových pružin
2014
Test odolnosti tuhého maziva proti adhezivně-abrazivnímu opotřebení (kontakt kolo-kolejnice)
2014
Fraktografický rozbor lomů pneumatických válců  z Al-Si slitiny pro zjištění mechanizmu lomu.
2014
Experimentální měření silového zatížení klanic oplenového návěsu
2014
Materiálová analýza brzdových čepů
2014
Měření mechanických a elektrických veličin na brzdové jednotce 2014
Vyhodnocení  statické a dynamické pevnosti svarů použitím různé technologie svařován
2014