Reference

Rok 2016

Náhled
Popis zkoušky
Rok realizace

     Partner    

Posouzení stávajícího provedení a návrh konstrukčních úprav vypružení motorového vozu řady M27 2016 JHMD, a.s.
Fatigue testing - steel speciments 2015/2016

 Ghent University

Posouzení rámového rohu tvořeného spřaženou ocelobetonovou příčlí a železobetonovou opěrou 2015/2016 Ing. Ivan Šír

 

Rok 2015

Náhled
Popis zkoušky
Rok realizace

Partner

Experimetnální měření silového zatížení klanice oplenu v reálném provozu

2015

Měření adhezních charakteristik za zhoršených adhezních podmínek na zkušebním stavu kolo-kolejnice v plném měřítku
2015
Měření viskozity, hustoty a indexu lomu vzorků oleje
2015
Měření bodu vzplanutí a hustoty vzorků pyrolýzního oleje
2015
Stanovení reálných vlastností vypružení kolejového vozidla tvořeného sadou šroubovitých pružin a kyvným ramenem.
2015
Srovnávací zkoušky materiálů tuhých maziv pro kontakt kola a kolejnice (dle ČSN EN 16028)
2015

 

Rok 2014

Náhled
Popis zkoušky
Rok realizace
Partner
Stanovení reálných vlastností vypružení kolejového vozidla tvořeného sadou šroubovitých pružin a kyvným ramenem.
2014
Srovnávací zkoušky tuhých maziv (modifikátorů tření), zjišťování úbytků zkušebních vzorků při přitlačování k povrchu ocelového kola
2014
Srovnávací zkoušky materiálů tuhých maziv pro kontakt kola a kolejnice (dle ČSN EN 16028)
2014
Tlakové zkoušky těles odebraných z Negrelliho viaduktu
2014
Tenzometrické měření ocelových šroubových pružin
2014
Test odolnosti tuhého maziva proti adhezivně-abrazivnímu opotřebení (kontakt kolo-kolejnice)
2014
Fraktografický rozbor lomů pneumatických válců  z Al-Si slitiny pro zjištění mechanizmu lomu.
2014
Experimentální měření silového zatížení klanic oplenového návěsu
2014
Materiálová analýza brzdových čepů
2014
Vyhodnocení  statické a dynamické pevnosti svarů použitím různé technologie svařován
2014