Metodický postup pro řízení ke jmenování profesorem

na Dopravní fakultě Jana Pernera

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Řízení ke jmenování profesorem podle § 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen „zákon“) lze konat na Dopravní fakultě Jana Pernera (dále jen „DFJP“) v akreditovaných oborech. Na DFJP jsou akreditovány tyto obory:

a) Technologie a management v dopravě a telekomunikacích,
b) Dopravní prostředky a infrastruktura.

2) V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru. Předpokladem k zahájení řízení je předchozí jmenování docentem na základě habilitačního řízení, pokud jeho součástí bylo předložení habilitační práce.

 

Článek 2
Posouzení vědecké a pedagogické kvalifikace v řízení ke jmenování profesorem

1) Ověření pedagogické a vědecké kvalifikace uchazeče podle článku 1 odst. 2 provádí hodnotící komise, Vědecká rada DFJP a Vědecká rada Univerzity Pardubice.

2) Podkladem pro ověření vědecké kvalifikace uchazeče jsou doklady podle § 74 odst. 2 zákona (podrobně v čl. 3 odst. 2 ) doplněné o tabulku kvantifikovaných kritérií (Příloha 1). Podklady pro tabulku připraví uchazeč.

3) Kvantifikovaná kritéria pro řízení ke jmenování profesorem jsou stanovena tak, že každý uchazeč se může rozhodnout pro aplikaci bodových součtů buď za posledních 15 let, nebo za celoživotní aktivitu. Kvantifikovaná kritéria jsou pouze pomocným podkladem pro zahájení řízení ke jmenování profesorem, rozhodující hodnocení uchazeče provádí příslušná hodnotící komise, Vědecká rada DFJP a Vědecká rada Univerzity Pardubice.

4) Je-li u některých položek kvantifikovaných kritérií uvedeno rozmezí bodů, stanoví bodové ohodnocení hodnotící komise s přihlédnutím k rozsahu díla.

5) V případě, že některé práce jsou dílem autorských kolektivů, redukuje se bodové hodnocení příslušným podílem uchazeče. Uvedená redukce bodů se netýká ohlasu prací. Konečnou úpravu bodového hodnocení provede hodnotící komise.  

6) Minimálním požadavkem na vysokoškolskou pedagogickou praxi jsou 3 roky působení v oboru jmenování.

 

 Článek 3
Zahájení řízení ke jmenování profesorem

1) Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje na návrh uchazeče podpořený alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru nebo na návrh děkana nebo rektora podaný Vědecké radě DFJP. Řízení může zahájit z vlastního podnětu i Vědecká rada DFJP. Návrh na zahájení řízení předkládá uchazeč spolu se všemi potřebnými doklady děkanovi. Vědeckou úroveň uchazeče, úroveň odborných publikací a úplnost potřebných náležitostí návrhu posoudí profesorské kolegium DFJP, které doporučí nebo nedoporučí děkanovi zahájit řízení. Pokud děkan návrh shledá vyhovujícím, zahájí se na fakultě řízení ke jmenování profesorem a uchazeč uhradí náklady spojené s tímto řízením podle směrnice Univerzity Pardubice č. 5/2006 ve výši stanovené směrnicí DFJP. Fakulta zveřejní zahájení řízení na své úřední desce a zašle oznámení o zahájení řízení na MŠMT.

2) Uchazeč o řízení ke jmenování profesorem předkládá děkanovi fakulty prostřednictvím oddělení pro vědeckou-výzkumnou činnost následující materiály:

  • žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem obsahující jméno uchazeče, obor jmenování a návrh tématu profesorské přednášky,
  • písemná podporující stanoviska dvou profesorů téhož nebo příbuzného oboru (není nutno předkládat v případě, že řízení se zahajuje na návrh děkana podaný Vědecké radě DFJP nebo v případě řízení zahájeného z vlastního podnětu Vědecké rady),
  • strukturovaný životopis,
  • doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných titulech,
  • přehled pedagogické praxe (potvrzený vedoucím katedry) nebo doklady osvědčující pedagogickou praxi (kopie pracovní smlouvy),
  • seznam vědeckých a odborných prací, jak tuzemských tak i zahraničních, včetně přehledu citací a ohlasů (strukturu přehledu publikační činnosti obsahuje  Příloha 2),
  • přehled absolvovaných vědeckých a odborných stáží, jak tuzemských tak i zahraničních,
  • popřípadě další doklady osvědčující vědeckou kvalifikaci,
  • seznam vědeckých a odborných prací a aktivit v členění interní tabulky kvantifikovaných kritérií pro řízení ke jmenování profesorem (Příloha 1), ověřenou vedoucím katedry nebo pracoviště s komentářem.
  • u externích pracovníků z jiných fakult nebo vědeckých pracovišť stanovisko příslušného děkana nebo vedoucího pracoviště.

Všechny uvedené podkladové materiály se předkládají v tištěné (2 x) i elektronické formě.

3) V případě, že písemné materiály uchazeče neodpovídají požadavkům odstavce 2, vrátí je oddělení pro vědeckou-výzkumnou činnost uchazeči k doplnění. Pokud uchazeč vady písemných materiálů na výzvu v přiměřené lhůtě neodstraní, děkan řízení zastaví (§ 72, odst. 4 zákona).

 

Článek 4
Průběh řízení ke jmenování profesorem

1) Po zahájení řízení ke jmenování profesorem podle článku 3 předloží děkan Vědecké radě DFJP zprávu o zahájení řízení spolu s návrhem pětičlenné hodnotící komise splňující požadavky § 74 odst. 3 zákona.

2) Po schválení komise a jejího předsedy Vědeckou radou obdrží všichni členové hodnotící komise kompletní materiály uchazeče s výjimkou originálů prestižních publikací, které jsou všem členům komise k dispozici u předsedy.

3) Po prostudování materiálů uchazeče hodnotící komise na své schůzi za přítomnosti nejméně tří svých členů posoudí kvalifikaci uchazeče pro daný obor. Nepřítomní členové dodají své stanovisko písemně. Hodnotící komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem a stanoví název profesorské přednášky.

4) Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů členů hodnotící komise, hodnotící komise doporučí zastavení řízení ke jmenování profesorem (§ 74 odst. 5 zákona). V případě, že hodnotící komise doporučuje řízení zastavit, rozhodne o zastavení Vědecká rada FJP. Uchazeč se může před hlasováním vyjádřit ke stanovisku hodnotící komise, případně přednést přednášku.
5) V případě kladného stanoviska hodnotící komise Vědecká rada DFJP vyzve uchazeče, aby na jejím veřejném zasedání, jehož se zúčastní nejméně dva členové hodnotící komise, přednesl přednášku, ve které prezentuje výsledky vlastní vědecké činnosti a předloží koncepci vědecké práce a výuky v daném oboru.

6) Uchazeč doručí na oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost nejméně týden před zasedáním Vědecké rady DFJP odbornou charakteristiku v elektronické podobě vypracovanou podle Přílohy 3 a 35 výtisků profesorské přednášky (také v elektronické formě).

7) Pro formulaci hodnocení úrovně profesorské přednášky volí Vědecká rada DFJP před zahájením přednášky tříčlennou komisi. Návrh hodnocení uchazeče je diskutován v neveřejné části zasedání vědecké rady před tajným hlasováním.

8) Po přednášce se vědecká rada tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem (§ 74 odst. 6 zákona).

9) Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké rady, platí, že Vědecká rada DFJP řízení ke jmenování profesorem zastavuje. Zastavení řízení se zveřejní na úřední desce fakulty a oznámí se MŠMT.

10) Pokud Vědecká rada DFJP nadpoloviční většinou hlasů z celkového počtu členů vědecké rady doporučí jmenování uchazeče profesorem, předloží děkan tento návrh včetně podkladových materiálů dle Směrnice UPa č. 13/2004 Vědecké radě Univerzity Pardubice.

 

Článek 5
Ustanovení přechodná a závěrečná

1) Tento postup nabývá účinnosti dnem schválení Vědeckou radou DFJP 4. února 2009 a platí pro všechna zahajovaná řízení ke jmenování profesorem podle zákona č. 111/1998 Sb.

 

 

                                             prof. Ing. Bohumil Culek, CSc.

                                          děkan DFJP

 

 

Příloha 1: Kvantifikovaná kritéria pro řízení ke jmenování profesorem na Dopravní fakultě Jana Pernera  (samostatná příloha)

Příloha 2: Publikační činnost

Příloha 3: Odborná charakteristika