Metodický postup pro habilitační řízení

 na Dopravní fakultě Jana Pernera

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

1)    Habilitační řízení podle § 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen „zákon“) lze konat na Dopravní fakultě Jana Pernera (dále jen „DFJP“)  v akreditovaných oborech. Na DFJP jsou akreditovány tyto obory:

a)      Technologie a management v dopravě a telekomunikacích,

b)     Dopravní prostředky a infrastruktura.

2)  V habilitačním řízení se ověřuje vědecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě předložené habilitační práce a její obhajoby, jakož i dalších vědeckých a odborných prací, dále pak jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe (§ 72 odst.1 zákona).

 

Článek 2

Posouzení vědecké a pedagogické způsobilosti v habilitačním řízení

1)  Ověření vědecké kvalifikace uchazeče a jeho pedagogické způsobilosti podle článku 1 odst. 2 provádí habilitační komise, jí ustanovení oponenti habilitační práce a Vědecká rada DFJP.

2)  Podkladem pro ověření vědecké kvalifikace uchazeče jsou, kromě habilitační práce a její obhajoby, doklady podle § 72 odst. 2 zákona (podrobně v čl. 3, odst. 2) doplněné o tabulku kvantifikovaných kritérií DFJP pro habilitační řízení (Příloha 1). Podklady pro tuto tabulku připraví uchazeč.  

3)  Kvantifikovaná kritéria DFJP pro habilitační řízení jsou stanovena tak, že každý uchazeč se může rozhodnout pro aplikaci bodových součtů buď za posledních 15 let, nebo celoživotně.

4)    Kvantifikovaná kritéria jsou pouze pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení, rozhodující hodnocení uchazeče provádí příslušná habilitační komise a Vědecká rada  DFJP.

5)   V případě, že některé práce jsou dílem autorských kolektivů, redukuje se bodové hodnocení příslušným podílem uchazeče. Uvedená redukce bodů se netýká ohlasu prací. Konečnou úpravu bodového hodnocení provede habilitační komise.

6)      Je-li u některých položek kvantifikovaných kritérií uvedeno rozmezí bodů, stanoví bodové ohodnocení habilitační komise s přihlédnutím k rozsahu díla.

7) Minimálním požadavkem na vysokoškolskou pedagogickou praxi jsou 3 roky působení v oboru habilitace. 

 

Článek 3

Zahájení habilitačního řízení

1)    Habilitační řízení se zahajuje na návrh uchazeče (§ 72 odst. 2 zákona). Návrh na zahájení řízení předkládá uchazeč spolu se všemi potřebnými doklady a habilitační prací děkanovi. Vědeckou úroveň habilitační práce, úroveň odborných publikací a úplnosti potřebných náležitostí návrhu posoudí profesorské kolegium DFJP, které doporučí nebo nedoporučí děkanovi zahájit habilitační řízení. Pokud děkan návrh shledá za vyhovující, zahájí se na fakultě habilitační řízení a uchazeč uhradí náklady za habilitační řízení podle směrnice Univerzity Pardubice č. 5/2006 ve výši stanovené směrnicí DFJP. Fakulta zveřejní zahájení řízení na své úřední desce a zašle oznámení o zahájení řízení na MŠMT.

2) Uchazeč o habilitační řízení předkládá děkanovi fakulty prostřednictvím oddělení pro vědeckou-výzkumnou činnost následující materiály:

 

  • žádost o zahájení habilitačního řízení obsahující jméno uchazeče, obor habilitace a návrh tří témat habilitační přednášky
  • habilitační práci, kterou se rozumí

a)   písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky (5 ks), nebo

b)  soubor uveřejněných vědeckých prací nebo inženýrských prací doplněný komentářem (5 ks), nebo

c)   tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky,

 

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných titulech,
  • přehled pedagogické praxe (potvrzený vedoucím katedry) nebo doklady osvědčující pedagogickou praxi (kopie pracovní smlouvy),
  • seznam vědeckých a odborných prací, jak tuzemských tak i zahraničních, včetně přehledu citací a ohlasů (struktura přehledu publikační činnosti je v Příloze 2),
  • přehled absolvovaných vědeckých a odborných stáží, jak tuzemských tak i zahraničních,
  • popřípadě další doklady osvědčující vědeckou kvalifikaci,
  • seznam vědeckých a odborných prací a aktivit v členění interní tabulky kvantifikovaných kritérií pro habilitační řízení  (Příloha 1), ověřenou vedoucím katedry nebo pracoviště s komentářem.
  • u externích pracovníků z jiných fakult nebo vědeckých pracovišť stanovisko  příslušného děkana nebo vedoucího pracoviště.

Všechny uvedené podkladové materiály se předkládají v tištěné (habilitační práce 5 x, ostatní 2 x) i elektronické formě.

3)  V případě, že písemné materiály uchazeče neodpovídají požadavkům odstavce 2, vrátí je oddělení pro vědeckou-výzkumnou činnost uchazeči k doplnění. Pokud uchazeč vady písemných materiálů na výzvu v přiměřené lhůtě neodstraní, děkan habilitační řízení zastaví (§ 72, odst. 4 zákona).

 

Článek 4

Průběh habilitačního řízení

1)   Po zahájení habilitačního řízení podle článku 3 předloží děkan Vědecké radě DFJP zprávu o zahájení řízení spolu s návrhem pětičlenné habilitační komise splňující požadavky § 72 odst. 5 zákona. Předsedou habilitační komise je profesor, členové profesoři, docenti a další významní představitelé daného nebo příbuzného oboru. Nejvýše dva členové mohou být z Univerzity Pardubice.

2)   Po schválení habilitační komise a jejího předsedy vědeckou radou obdrží předseda habilitační komise kompletní písemné materiály uchazeče, ostatní členové habilitační komise obdrží tyto materiály elektronicky. Po prostudování písemných materiálů a kontrole jejich věcné správnosti jmenuje habilitační komise tři oponenty habilitační práce, z nichž nejvýše jeden může být z vysoké školy, na níž se řízení koná (§ 72 odst. 7 zákona).

3)    Habilitační komise posoudí vědeckou kvalifikaci uchazeče pro daný obor a  jeho pedagogickou praxi a na základě oponentských posudků zhodnotí úroveň habilitační práce. Tajným hlasováním se usnese na návrhu jmenování uchazeče docentem. Habilitační  komise stanoví název habilitační přednášky.

4) Nezíská-li návrh  na jmenování většinu hlasů členů komise, habilitační komise doporučí zastavení  habilitačního řízení. Návrh s odůvodněním přednese předseda nebo jím pověřený člen habilitační komise  Vědecké radě DFJP.

5)   Návrh habilitační komise přednese předseda nebo jím pověřený člen habilitační komise Vědecké radě DFJP (§ 72 odst. 8 zákona). V případě, že habilitační komise doporučuje habilitační řízení zastavit, rozhodne o zastavení Vědecká rada DFJP.

6)  Uchazeč doručí na oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost nejméně týden před zasedáním Vědecké rady DFJP odbornou  charakteristiku elektronicky (Příloha 3) a 35 výtisků habilitační přednášky (také v elektronické formě).

7)   Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce se koná na veřejném zasedání vědecké rady, jíž se zúčastní nejméně dva členové habilitační komise a nejméně jeden z oponentů. Na základě výsledků rozpravy, ve které musí být uchazeči dána možnost vyjádřit se k posudkům oponentů, obhajovat svoji habilitační práci a vyslovit se ke své dosavadní vědecké a pedagogické činnosti, se vědecká rada tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. Pro formulaci hodnocení úrovně habilitační přednášky volí vědecká rada před zahájením přednášky tříčlennou komisi. Její návrh hodnocení uchazeče je diskutován v neveřejné části zasedání vědecké rady před tajným hlasováním.

8)    Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké rady, platí, že vědecká rada habilitační řízení zastavuje. Zastavení řízení se zveřejní na úřední desce fakulty a oznámí se MŠMT.

9)    Pokud Vědecká rada DFJP nadpoloviční většinou hlasů z celkového počtu členů vědecké rady doporučí jmenování uchazeče docentem, předloží děkan rektorovi návrh na jmenování spolu s příslušnými materiály.

10) Úspěšné ukončení habilitačního řízení se zveřejní na úřední desce DFJP a prostřednictvím oznámí MŠMT.

11) V případě zastavení habilitačního řízení se habilitační práce s připojenými doklady vrátí uchazeči (§ 72 odst.12 zákona).

 

Článek 5

Ustanovení přechodná a závěrečná

1)    Tento postup nabývá účinnosti dnem schválení Vědeckou radou DFJP 4. února 2009 a platí pro všechna zahajovaná habilitační řízení podle zákona č. 111/1998 Sb.

 

 

 

                                                      prof. Ing. Bohumil Culek, CSc.

                                                    děkan DFJP

 

 

Příloha 1: Kvantifikovaná kritéria pro habilitační řízení na Dopravní fakultě Jana Pernera            

               (samostatná příloha)

Příloha 2: Publikační činnost

Příloha 3: Odborná charakteristika