Perner´s Contacts

Elektronický časopis Perner´s Contacts je periodikum, které slouží k výměně poznatků, informací a řešení různých problémů souvisejících s jednotlivými druhy dopravy ve vazbě na logistické pojetí dopravy. Časopis je zaměřen na odborné publikace v oblasti vědy o dopravě a souvisejících vědních disciplinách. Tvoří platformu výměny informací o řešených problematikách, stavu poznání a metodách vědeckého bádání nejen mezi studenty doktorského studia a vědeckými pracovníky, ale i řešiteli projektů v oblasti vědy a výzkumu. Periodikum přispěje ke zvýšení kvality a efektivity výzkumné činnosti v oblasti dopravy a telekomunikacích.

Časopis je schválený Radou pro výzkum a vývoj a je zařazen do Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice.

Podrobnější informace: http://pernerscontacts.upce.cz/