Technologie a řízení dopravy

Studijní program: N3708 Dopravní inženýrství a spoje
Studijní obor: 3708T025 Technologie a řízení dopravy
Forma studia: prezenční – výuka v Pardubicích
kombinovaná – výuka v Praze
Předměty přijímací zkoušky: 1. Technologie a řízení dopravy
2. Ekonomika dopravy
Standardní doba studia: 2 roky

 

Charakteristika oboru:

 • dopravně-technologický obor
 • teoretická průprava:
  • teorie dopravy, aplikovaná matematika, informatika, teorie řídicích a rozhodovacích procesů; modelování a simulace, optimalizace a řízení dopravy, plánování dopravy v území atd.​
 • praktická aplikace:
  • operativní řízení, racionalizace dopravních a přepravních procesů na sítích, zpracování a vyhodnocování dopravních projektů apod.
  • speciální znalosti v oblasti kvality přepravních procesů, řízení krizových stavů, územního plánování a dopravního inženýrství, udržitelné mobility a dopravy apod.
 • vazba na praxi:
  • exkurze, semestrální práce zaměřené na řešení problémů v praxi, zadávání diplomových prací přímo firmami z uvedených oblastí, účasti odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní podnikové problémy apod.
 • studijní plány:

 

Uplatnění absolventa:

 • střední a vrcholové odborné funkce:
  • ve firmách zaměřených na dopravu, zasilatelství, logistiku, dopravně-inženýrskou činnost apod.
  • v rámci řízení a plánování dopravního systému ve veřejné správě
  • ve vědecko-výzkumných organizacích a v dopravním školství