Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia

K navazujícímu magisterskému studiu na DFJP může být přijat uchazeč, který splní všechny požadavky:
  • podání přihlášky ke studiu
  • zaplacení administrativního poplatku
  • doložení úspěšného ukončení předchozího stupně vzdělání
Lékařské potvrzení nevyžadujeme.
 
Přihláška ke studiu
Termín pro podání přihlášek: 1. 6. - 15. 8. 2017
Uchazeč může podat pouze jednu přihlášku. Přihlášky ke studiu lze podat elektronickou formou na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Přihláška se netiskne a na fakultu nezasílá. Na stejné internetové adrese lze následně sledovat stav přihlášky.
Přihláška s formálními nedostatky nebude zaregistrována a uchazeč bude vyzván (e-mailem) k okamžitému doplnění. S uchazečem, který ve stanoveném termínu závady neodstraní, bude zastaveno přijímací řízení. Zaregistrování přihlášky je zásadním krokem k možnému přijetí uchazeče, ten však musí provést i všechny další požadované úkony.
 
Administrativní poplatek
Poplatek ve výši 500,- Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Administrativní poplatek je nevratný. Po registraci e-přihlášky je vygenerováno oborové číslo uchazeče a pokyny k platbě, které budou zároveň odeslány na email uvedený v přihlášce.
Administrativní poplatek zaplacený bezhotovostním převodem se automaticky s přihláškou spáruje. Je nutné uvedení specifického, variabilního a konstantního symbolu.
 
Pokyny k platbě:
Komerční banka
č. účtu: 37030561/0100
název účtu
Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
variabilní symbol
5920
konstantní symbol
bezhotovostní převod = 308
platba složenkou = 379
specifický symbol
oborové číslo uchazeče z e-přihlášky
převodová pošta
Pardubice 530 02
 
Doložení úspěšného ukončení bakalářského vzdělání
Podmínkou přijetí ke studiu je ukončené vzdělání bakalářské nebo magisterské (nenavazující na bakalářské), a to do data uzávěrky podání přihlášek, tj. do 15. 8. 2017. Do tohoto data musí doručit uchazeči na adresu DFJP úředně ověřené kopie:
  • bakalářského diplomu (popř. magisterského - 5/6 letého - nenavazujícího na bakalářské studium)
  • dodatku k diplomu
Podmínečné přijetí není možné. S uchazečem, který takto kvalifikaci v určeném termínu neprokáže, bude zastaveno přijímací řízení.
Uchazeči, kteří získali bakalářský titul na DFJP, nemusí kopie zasílat, ale v případě přijetí je přinesou přímo k zápisu do studia. Uchazeči, kteří nedoručí k výše uvedenému datu požadované ověřené kopie na adresu DFJP, nebudou přijati.
 
Přijímací řízení
Pořadí uchazečů bude stanoveno podle výsledků v bakalářském studiu. Bodovacími kritérii jsou hodnocení závěrečné práce, státní závěrečné zkoušky a studijního průměru v průběhu studia:
Hodnocená část
Hodnocení
Bodové ohodnocení
odpovídající obory
odlišné obory
Závěrečná práce
výborně
20
10
velmi dobře
16
8
dobře
12
6
 
Státní závěrečná zkouška
(povinné předměty samostatně)
výborně
20
10
velmi dobře
16
8
dobře
12
6
 
Studijní průměr
1,00 až 1,50 včetně
20
10
1,51 až 2,00 včetně
16
8
2,01 až 2,50 včetně
12
6
2,51 až 3,00 včetně
8
4

Kompatibilita (příbuznost s oborem/zaměřením) se hodnotí v každém z bodů a), b) a c) zvlášť. Toto hodnocení provede tříčlenná komise vedená garantem příslušného studijního oboru, jejíž další dva členové jsou jmenováni garantem. Hodnocení proběhne podle materiálů předložených v rámci přijímacího řízení uchazečem (téma a obsah závěrečné práce, předměty státní závěrečné zkoušky, dodatek k diplomu).

Při rovnosti bodů více uchazečů bude doplňkovým kritériem pro určení jejich pořadí nejprve hodnocení závěrečné práce, za druhé hodnocení státní závěrečné zkoušky a za třetí studijní průměr. V konečných podskupinách budou tito uchazeči uspořádáni abecedně, přičemž takovouto podskupinu nelze rozdělit na přijaté a nepřijaté (budou buď všichni přijati, nebo všichni nepřijati).

V případě, že počet uchazečů odpovídá předpokládanému počtu přijatých, může děkan od sestavení pořadníku upustit.

 
Výsledek přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na internetových stránkách UPa pod evidenčním číslem uchazeče a to nejpozději do 8. 9. 2017.
Písemné rozhodnutí v případě přijetí ke studiu obdrží uchazeči osobně přímo na zápisu, v případě nepřijetí doporučenou poštou do vlastních rukou.
 
Zápis
Účast na zápise je povinná. Student, který se nemůže z vážných důvodů k zápisu dostavit v daném termínu, může pověřit zápisem osobu, která se u zápisu prokáže svým občanským průkazem a úředně ověřenou plnou mocí. Nedostaví-li se student (osobně nebo v zastoupení) bez řádné a fakultou uznané omluvy k zápisu, ztrácí nárok na zápis do studia.
Každý si s sebou přinese psací potřeby (ne "gumovací" pero), 2 ks fotografií formátu 35x45 mm a občanský průkaz. Studenti, kteří získali bakalářský titul na DFJP, donesou i obyčejnou kopie diplomu a dodatku k diplomu.
Místo konání: posluchárna B1 - budova DB, Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, 532 10 Pardubice
prezenční studium - 13. 9. 2017 od 9:00
kombinované studium - 14. 9. 2017 od 9:00
Předpokládaná doba trvání zápisu - cca 3-4 hod.