Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia

 
Právě probíhá 2. kolo přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia. Přihlásit se můžete do prezenční formy všech oborů, které fakulta nabízí.
 

 
K navazujícímu magisterskému studiu na DFJP může být přijat uchazeč, který splní všechny požadavky:
  • podání přihlášky ke studiu
  • zaplacení administrativního poplatku
  • doložení úspěšného ukončení předchozího stupně vzdělání
Lékařské potvrzení nevyžadujeme. Kritéria dodatečného přijímacího řízení stanovuje Dodatek ke směrnici č. 25/2015.
 
Přihláška ke studiu
Přihlášky se podávají v termínu od 22. 8. 2016 do 7. 9. 2016. Uchazeč může podat pouze jednu přihlášku. Přihlášky ke studiu lze podat pouze elektronickou formou na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Přihláška se netiskne a na fakultu nezasílá. Na stejné internetové adrese lze následně sledovat stav přihlášky. Přihláška s formálními nedostatky nebude zaregistrována a uchazeč bude vyzván (e-mailem) k okamžitému doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, nemůže být přijat.
 
Administrativní poplatek
Poplatek ve výši 500,- Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Administrativní poplatek je nevratný. Po registraci e-přihlášky je vygenerováno oborové číslo uchazeče a pokyny k platbě.
Administrativní poplatek zaplacený bezhotovostním převodem se automaticky s přihláškou spáruje. Je nutné uvedení specifického, variabilního a konstantního symbolu.
 
Pokyny k platbě:
Komerční banka
č. účtu: 37030561/0100
název účtu
Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
variabilní symbol
5920
konstantní symbol
bezhotovostní převod = 308
platba složenkou = 379
specifický symbol
oborové číslo uchazeče z e-přihlášky
převodová pošta
Pardubice 530 02
 
Doložení úspěšného ukončení bakalářského vzdělání
Děkan bude rozhodovat o přijetí jen těch uchazečů, kteří úspěšně ukončili do data uzávěrky podávání přihlášek (tj. do 7. 9. 2016) předchozí stupeň vzdělání, což znamená, že mají ukončené bakalářské studium státní závěrečnou zkouškou. Podmínečné přijetí není možné. Nejpozději do 7. 9. 2016 je nutné doložit úředně ověřené kopie:
  • bakalářského diplomu
  • dodatku k diplomu
Uchazeči, kteří získali bakalářský titul na DFJP v posledních dvou letech nemusí kopie zasílat, ale v případě přijetí je přinesou přímo k zápisu do studia. Uchazeči, kteří nedoručí k výše uvedenému datu požadované ověřené kopie na adresu DFJP, nebudou přijati.
 
Přijímací řízení
Pořadí uchazečů bude stanoveno podle výsledků v baklářském studiu. Bodovací kritéria a jejich přesné znění je uvedeno v Dodatku ke směrnici č. 25/2015.
 
Výsledek přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na internetových stránkách UPa a to nejpozději do 15. 9. 2016.
Písemné rozhodnutí v případě přijetí ke studiu obdrží uchazeči osobně přímo na zápisu, v případě nepřijetí doporučenou poštou.
 
Zápis
Pozvánky na zápis do 1. ročníku navazujícího magisterského studia se nebudou posílat ani poštou, ani emailem. Přijatý uchazeč se dostaví k zápisu, který se bude konat v úterý 20. 9. 2016 v 9:00 hod. v posluchárně B4 v budově DFJP UPa, Studentská 95. S sebou si každý uchazeč přinese psací potřeby a 2 ks fotek formátu 35x45 mm.