Dopravní prostředky: Kolejová vozidla

Studijní program: N3708 Dopravní inženýrství a spoje
Studijní obor: 3708T005 Dopravní prostředky
Zaměření: Kolejová vozidla
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Předměty přijímací zkoušky: 1. Stavba vozidel
2. Provoz vozidel
Standardní doba studia: 2 roky

 

Charakteristika oboru:

 • dopravně-technický obor
 • teoretická průprava:
  • základní, průpravné i odborné tech. předměty, včetně disciplín dynamické pevnosti, spolehlivosti, MKP, CAD, nových konstrukčních materiálů, výpočetních metod v konstrukci vozidel, ekonomie a informatiky atd.
 • praktická aplikace:
  • stavby a inovace kolejových vozidel
  • provozní využití oběhovými procesy, procesy údržby a oprav vozidel​
  • projekce a konstrukce, vývoj, výzkum, zkušebnictví
 • vazba na praxi:
  • exkurze, stáže, semestrální práce zaměřené na řešení dané problematiky, zadávání diplomových prací přímo firmami z uvedených oblastí, účasti odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní dopravně-technické problémy apod.
 • studijní plány:

 

Uplatnění absolventa:

 • vyšší provozní a řídící funkce:
  • výzkum, vývoj a konstrukce kolejových vozidel a jejich součástí
  • navrhování koncepcí, vlastností a parametrů kolejových vozidel, provozního využití (samostatný konstruktér, výpočtář atd.)
  • údržba a opravy
  • zkoušení a testování vozidel
  • manažerské pozice

 

Další informace k oboru: