Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě

Studijní program: N3708 Dopravní inženýrství a spoje
Studijní obor: 3708T043 Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Předměty přijímací zkoušky: 1. Elektrotechnika
2. Elektronika
Standardní doba studia: 2 roky

 

Charakteristika oboru:

 • dopravně-technický obor
 • teoretická průprava:
  • elektrické pohony, trakce a energetika dopravy, zabezpečovací technika, sdělovací a komunikační technika, atd.​
 • praktická aplikace:
  • problematika elektrotechnických zařízení a systémů v dopravě – aplikace
  • výběrem alternativních předmětů se studenti mohou v průběhu studia specializovat na některé z následujících oblastí: elektrické pohony, napájení elektrických drah, energetika, elektrická trakce, sdělovací nebo zabezpečovací zařízení v dopravě, mikroprocesorová technika a automobilní elektronika
 • vazba na praxi:odborné exkurze, stáže a training programy, semestrální práce zaměřené na řešení dané problematiky, zadávání diplomových prací ve spolupráci s firmami z uvedených oblastí, účast odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní dopravně-technické problémy apod.
 • studijní plány:

 

Uplatnění absolventa:

 • vyšší provozní a řídící funkce:
  • ve výzkumu a vývoji v dopravě, elektronice a elektrotechnice
  • v odborném a vysokém školství
  • v provozu, při správě nebo ve výrobě elektrotechnických zařízení a systémů
  • v dopravních podnicích
  • u výrobců, dodavatelů i provozovatelů dopravních prostředků, napájecích soustav, energetických soustav, elektrické výzbroje vozidel, komunikačních a zabezpečovacích systémů

 

Další informace k oboru: