Dopravní stavitelství

Studijní program: N3607 Stavební inženýrství
Studijní obor: 3607T002 Dopravní stavitelství
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Předměty přijímací zkoušky: 1. Výstavba a rekonstrukce dopravních staveb
2. Stavba a rekonstrukce mostů
Standardní doba studia: 1,5 roku

 

Charakteristika oboru:

 • stavební obor zaměřený na dopravní stavby
 • teoretická průprava:
  • teorie návrhu kovových mostů, teorie návrhu masivních a železobetonových mostů, silnice a dálnice, železniční stanice, městské komunikace, stavba letišť atd.​
 • praktická aplikace:
  • výpočty související s návrhem a projekcí dopravních staveb
  • konstrukční zásady navrhování mostních objektů a propustků​
  • modelování dopravních staveb (metoda konečných prvků)
  • výpočty deformací konstrukcí
  • stavba a údržba letišť, jejich uspořádání apod.
 • vazba na praxi:
  • odborné exkurze, odborné praxe a stáže, zadávání diplomových prací ve spolupráci s firmami z uvedených oblastí, účasti odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní problémy a úkoly apod.
 • studijní plány:

 

Uplatnění absolventa:

 • vyšší provozní a řídící funkce:
  • v konstrukčních, projektových a výzkumných organizacích
  • v řídících manažerských funkcích
  • v managementu státní správy
  • po splnění podmínek, které jsou definovány zákonem č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může absolvent vykonat zkoušky pro způsobilost autorizovaného inženýra ve výstavbě