Dopravní management, marketing a logistika

Cíle studijního oboru spočívají ve zvládnutí teoretických znalostí z oblasti logistiky v dopravě, dopravního managementu a marketingu, ekonomických disciplín a dalších navazujících předmětů a v případě nových vysokoškolských odborníků pro řešení náročných úkolů v dopravě a pro aktivní komunikaci se zahraničními odborníky v tomto oboru. Záměrem studia je poskytnout teoretické vzdělání budoucím řídícím pracovníkům v celém sektoru dopravy a i v podnikatelské sféře ostatních odvětví národního hospodářství. Absolvent magisterského (inženýrského) oboru "Dopravní management, marketing a logistika" má široké teoretické znalosti z oblasti ekonomiky dopravy a dopravní politiky, marketingu, personálního, finančního a krizového managementu, včetně procesního managementu a reengineeringu. Jeho odborný profil je doplněn znalostmi z technologie a řízení dopravy, mezistátní dopravy, pojišťovnictví, ekonometrie a prognostiky i analýzy řídící a podnikové činnosti, včetně evropské integrace. Absolvent tohoto studia prakticky uplatní moderní metody ekonomického řízení u dopravních a spedičních podniků v podmínkách udržitelného rozvoje společnosti a dále ve vědeckovýzkumných organizacích a školství. Profil absolventa splňuje požadavky pro soukromé podnikání ve všech dopravních oborech. Vědomosti nabyté v rámci magisterského studia vytvářejí u posluchačů rovněž předpoklady k pokračování ve studiu doktorského studijního programu stejné či příbuzné orientace a zaměření.

 

Technologie a řízení dopravy

Cílem studijního oboru technologie a řízení dopravy je příprava kvalifikovaných odborníků pro tvůrčí technologické, technické obory i řídicí funkce v oblasti dopravních organizací jednotlivých druhů dopravy. Absolvent magisterského oboru Technologie a řízení dopravy má vědomosti z teorie řízení a rozhodování v systémech, teorie dopravy a modelování, dopravního inženýrství, ekonomiky dopravy a dalších disciplin. Tyto znalosti samostatně aplikuje v technologii a řízení složitých přemísťovacích systémů i v logistických a přepravních technologiích. Speciální znalosti má v oblasti kvality dopravních a přepravních procesů a služeb a v řízení dopravy v krizových stavech. Absolvent je schopen zastávat vedoucí řídicí funkce v dopravních, zasilatelských a logistických organizacích, ve státní správě a samosprávě. Rovněž se může uplatnit v samostatné tvůrčí a projektové práci v různých typech organizací včetně vědecko výzkumné a projektové základny. Má odborné předpoklady pro koncepční práci na všech úrovních řízení. Vědomosti nabyté v rámci navazujícího magisterského studia vytvářejí u absolventů rovněž předpoklady k pokračování ve studiu doktorského studijního programu stejné či příbuzné orientace a zaměření.

 

Dopravní prostředky - Silniční vozidla

Cílem studijního oboru je příprava kvalifikovaných odborníků pro tvůrčí technické obory i řídicí funkce v oblasti projektování, konstrukce, údržby a provozu silničních i kolejových vozidel. Absolvent magisterského studijního oboru Dopravní prostředky je schopen samostatné tvůrčí činnosti v oblasti projektování, konstrukce, údržby a provozu silničních nebo kolejových vozidel. Má znalosti z teoretických předmětů, umí využívat systémy pro podporu konstruování (CAD, MKP, ProEng). Ve specializační oblasti má vědomosti z teorie a konstrukce vozidel a jejich údržby, zkoušení vozidel i využití moderních konstrukčních materiálů. Absolvent nalezne uplatnění především ve vyšších provozních i řídicích funkcích, v oblastech konstrukce, výroby, provozu a oprav dopravních prostředků. Uplatnit se může i ve sféře výzkumu a vývoje nebo vyšších funkcích státní a regionální správy. Vědomosti nabyté v rámci navazujícího magisterského studia vytvářejí u absolventů rovněž předpoklady k pokračování ve studiu doktorského studijního programu stejné či příbuzné orientace a zaměření.

 

Dopravní prostředky - Kolejová vozidla

Cílem studijního oboru je příprava kvalifikovaných odborníků pro tvůrčí technické obory i řídicí funkce v oblasti projektování, konstrukce, údržby a provozu silničních i kolejových vozidel. Absolvent magisterského studijního oboru Dopravní prostředky je schopen samostatné tvůrčí činnosti v oblasti projektování, konstrukce, údržby a provozu silničních nebo kolejových vozidel. Má znalosti z teoretických předmětů, umí využívat systémy pro podporu konstruování (CAD, MKP, ProEng). Ve specializační oblasti má vědomosti z teorie a konstrukce vozidel a jejich údržby, zkoušení vozidel i využití moderních konstrukčních materiálů. Absolvent nalezne uplatnění především ve vyšších provozních i řídicích funkcích, v oblastech konstrukce, výroby, provozu a oprav dopravních prostředků. Uplatnit se může i ve sféře výzkumu a vývoje nebo vyšších funkcích státní a regionální správy. Vědomosti nabyté v rámci navazujícího magisterského studia vytvářejí u absolventů rovněž předpoklady k pokračování ve studiu doktorského studijního programu stejné či příbuzné orientace a zaměření.

 

Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě

Navazující magisterské studium oboru ESD je koncipováno jako vysokoškolský studijní obor, zaměřený na elektrické pohony, trakci a energetiku dopravy, zabezpečovací techniku, sdělovací a komunikační techniku. Obor poskytuje ucelený, souhrnný pohled na problematiku elektrotechnických sítí, zařízení a systémů v dopravní soustavě, na jejich vzájemné vazby a konflikty. Výběrem povinně volitelných předmětů se studenti mohou v průběhu studia specializovat na některé z následujících oblastí: elektrické pohony, napájení elektrických drah, elektrická trakce, sdělovací a zabezpečovací zařízení v dopravě, mikroprocesorová technika a automobilní elektronika.
Absolvent navazujícího magisterského oboru ESD má teoretické znalosti z obecné elektrotechniky a elektroniky, dále zejména z matematiky a fyziky. Jeho speciální znalosti se týkají podle zaměření buď elektrických pohonů a trakčních a napájecích zařízení elektrických drah nebo zabezpečovacích a sdělovacích zařízení.
Absolvent je schopen vykonávat technické řídicí funkce a koncepční činnost zejména v provozu a při správě elektrotechnických zařízení nebo ve výrobě těchto zařízení. Uplatní se jak v dopravních podnicích, tak u výrobců, dodavatelů i provozovatelů dopravních prostředků, napájecích soustav, elektrické výbavy vozidel nebo komunikačních a zabezpečovacích systémů. Uplatnění najde rovněž v konstrukčních a projekčních ústavech elektrotechnických a elektronických podniků. Vědomosti nabyté v rámci magisterského studia vytvářejí u absolventů předpoklady k pokračování ve studiu doktorského studijního programu stejné či příbuzné orientace a zaměření.
Cílem studijního oboru je výchova kvalifikovaných odborníků, kteří jsou schopni na pracovišti samostatně a pohotově řešit zadané úkoly výzkumného a provozního charakteru u firem zabývajících se problematikou elektrotechnických zařízení v dopravě a v dalších odvětvích.

 

Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury

Cílem studijního oboru je výchova kvalifikovaných odborníků, kteří jsou schopni na pracovišti samostatně a pohotově řešit zadané úkoly provozního charakteru, které souvisejí s jakostí a provozní spolehlivostí dopravních prostředků a infrastruktury. Absolvent ovládá pokročilé průpravné a odborné předměty na požadované teoretické úrovni vysokoškolského studia. Je vybaven teoretickými i praktickými vědomostmi z oblasti řízení jakosti a provozní spolehlivosti v dopravě. Je schopen se orientovat v normách souvisejících s problematikou oboru. Absolvent má na trhu práce uplatnění v dopravních organizacích ve veřejném i soukromém sektoru. Může pracovat v odborné i řídící funkci v provozu, údržbě a opravárenství, při navrhování a vývoji vozidel nebo dopravních staveb. Vědomosti nabyté v rámci magisterského studia vytvářejí u posluchačů rovněž předpoklady k pokračování ve studiu navazujícího doktorského studijního programu stejné či příbuzné orientace a zaměření.

 

Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury - Ochrana životního prostředí v dopravě

Cílem studijního oboru je výchova kvalifikovaných odborníků, kteří jsou schopni na pracovišti samostatně a pohotově řešit zadané úkoly provozního charakteru, které souvisejí s ochranou životního prostředí. Absolvent ovládá pokročilé průpravné a odborné předměty na požadované teoretické úrovni vysokoškolského studia. Je vybaven teoretickými i praktickými vědomostmi z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, znalostmi z oblasti monitorování životního prostředí ve vztahu k dopravě a z oblasti environmentálních manažerských a informačních systémů. Umí aktivně využívat informační a komunikační technologie, pracovat s elektronickými informačními zdroji. Je podrobně seznámen jak s environmentální legislativou, tak s vlastnostmi složek životního prostředí i provozních hmot používaných v dopravě. Má také praktické laboratorní zkušenosti. Absolvent má na trhu práce uplatnění v dopravních organizacích ve veřejném i soukromém sektoru. Může pracovat ve funkci ekologa dopravního podniku, správce nebo auditora environmentálního systému, ve státní správě, na obecních, městských či krajských úřadech v referátech životního prostředí, výstavby a regionálního rozvoje, na odděleních územního plánu, pozemkovém či katastrálním úřadě; v soukromém sektoru při zpracování dat, v oblasti rozvoje cestovního ruchu, v poradenských službách, dále v diagnostických centrech, laboratořích a zkušebnách. Vědomosti nabyté v rámci magisterského studia vytvářejí u posluchačů rovněž předpoklady k pokračování ve studiu navazujícího doktorského studijního programu stejné či příbuzné orientace a zaměření.

 

Aplikovaná informatika v dopravě

Studijní obor Aplikovaná informatika v dopravě navazujícího studijního programu Dopravní inženýrství a spoje navazuje zejména na stejnojmenný obor bakalářského studijního programu Dopravní technologie a spoje, ale i na jiné bakalářské programy z oblasti informačních technologií respektující Boloňské konvence.
Studenti mají možnost získat hlubší teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti aplikované informatiky se zaměřením na samostatnou tvůrčí a projekční činnost a předpoklady pro specializaci v oboru informatika v dopravě. Magisterské studium je zaměřeno především na oblast informačních technologií z hlediska metod racionálního zpracování informací, algoritmizace a uplatnění moderních programovacích jazyků, výstavby a správy databází a informačních systémů, aplikací systémové analýzy, správy a obsluhy počítačových sítí s respektováním jeho interdisciplinárního charakteru.
Absolvent dokáže uplatnit v praxi teoretické znalosti z oblasti informačních technologií, teorie řízení a rozhodování v systémech, technologie dopravy, ekonomiky dopravy, teorie dopravy a dalších disciplín. Absolvent je schopen ovládat informační technologie zaměřené na zpracování informací, užívat moderní programovací jazyky, projektovat a realizovat výstavbu a správu databází a informačních systémů, vytvářet aplikace systémové analýzy. Zvládá problematiku projektování a správy počítačových sítí.
Cílem studia oboru je výchova kvalifikovaných odborníků, kteří jsou schopni zastávat vedoucí řídící funkce v organizacích, zejména v oblasti uplatnění informačních technologií. Získané znalosti umožňují samostatnou práci při projektování, inovaci a provozu řídících a informačních systémů v dopravě.

 

Dopravní stavitelství

Studijní obor Dopravní stavitelství je zaměřen na uplatnění absolventů ve funkcích, které vyžadují teoretické a odborné znalosti umožňující samostatnou tvůrčí, rozhodovací a koncepční činnost se zaměřením na dopravní stavitelství. Absolventi najdou uplatnění ve vývojových, projektových a výzkumných organizacích a v managementu státní správy. Absolvent je připraven na pracovišti samostatně a pohotově řešit náročné úkoly provozního charakteru.
Absolvent magisterského oboru Dopravní stavitelství je schopen řešit složité technické výpočty související s návrhem a projekcí dopravních staveb, je připraven koncepčně řešit práce týmového charakteru a pracovat v řídících manažerských funkcích. Je schopen analyzovat nejnovější trendy vývoje v dopravním stavitelství. Po splnění podmínek, které jsou definovány zákonem č. 360/1992 Sb. může absolvent vykonat zkoušky pro způsobilost autorizovaného inženýra ve výstavbě. Absolvent je odborníkem pro oblast dopravního stavitelství a má odborné předpoklady pro koncepční práci v řídících úrovních.
Cílem magisterského studia je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti stavebního inženýrství. Při volbě vyučovaných předmětů je kladen důraz na osvojení a zvládnutí především teoretických předmětů souvisejících se studovaným programem, kde se absolvent naučí samostatně myslet, rozhodovat, hodnotit a třídit získané vědomosti o jevech a procesech, které se ve studovaném programu Stavební inženýrství vyskytují.

 

Dopravní infrastruktura - Dopravní cesta

Cíl studijního oboru je zaměřen na odbornou přípravu studentů v oboru dopravní infrastruktury (drážní stavby, silniční stavitelství a stavbu mostů). Absolventi si osvojí a zvládnou především teoretické předměty související se studovaným oborem, budou umět řešit složité technické výpočty, související s návrhem dopravních staveb, koncepčně řešit práce týmového charakteru a pracovat v řídicích funkcích výrobních a projekčních. Absolvent má uplatnění ve výrobní sféře jako stavbyvedoucí technicky náročných staveb, dále jako výrobní náměstek či technicko - hospodářský pracovník s příslušnou osobní zodpovědností v projekčních a investorských orgánech, má předpoklady vykonávat řídicí funkce. Vědomosti nabyté v rámci magisterského studia vytvářejí u posluchačů rovněž předpoklady k pokračování ve studiu doktorském stejné či příbuzné orientace a zaměření.