Aplikovaná informatika v dopravě

Studijní program: N3708 Dopravní inženýrství a spoje
Studijní obor: 1802T021 Aplikovaná informatika v dopravě
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Předměty přijímací zkoušky: 1. Informační a řídící systémy v dopravě
2. Programovací techniky
Standardní doba studia: 2 roky

 

Charakteristika oboru:

 • dopravně-technický obor
 • teoretická průprava:
  • matematika, statistika, pokročilé metody operačního výzkumu, teorie dopravy, teorie operačních systémů, pokročilé simulační modely
 • praktická aplikace:
  • projektování databázových a softwarových systémů, pokročilé algoritmy a datové struktury, uplatnění moderních programovacích technik
  • bezpečnost počítačových sítí, správa serverových systémů
 • vazba na praxi:
  • odborné exkurze, stáže, semestrální práce zaměřené na řešení dopravně-technologických problémů v praxi, zadávání diplomových prací ve spolupráci s firmami z uvedených oblastí, účast odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní dopravně-technologické problémy apod.
 • studijní plány:

 

Uplatnění absolventa:

 • vyšší provozní a řídící funkce:
  • v organizacích zabývajících se vývojem softwaru a uplatněním informačních a komunikačních technologií při projektování informačních a řídicích systémů v dopravě
  • vedoucí analytik a programátor, projektový manažer, systémový inženýr, architekt informačních systémů a databází v dopravě, správce databáze, správce sítě ve vědě a vývoji, odborném a vysokém školství
  • zejména ve společnostech ČD Telematika, ČD – Informační systémy, OLTIS Group