Dopravní prostředky: Silniční vozidla

Studijní program: B3709 Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: 3708R005 Dopravní prostředky
Zaměření: Silniční vozidla
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia: 3 roky

 

Charakteristika oboru:

 • dopravně-technický obor
 • teoretická průprava:
  • matematika, pravděpodobnost a statistika, fyzika, mechanika, kinematika, pružnost a pevnost, nauka o materiálu, termomechanika, hydromechanika, části strojů, životní prostředí a doprava, technické kreslení, atd.
 • praktická aplikace:
  • technické kreslení ProEngineer + CAD, elektrotechnika, diagnostika, elektronika, pružnost a pevnost, mechanika pohybu silničních vozidel, spalovací motory, konstrukce silničních vozidel, provoz, údržba a opravy vozidel, technické měření
 • vazba na praxi:
  • exkurze, odborné praxe, zadávání bakalářských prací přímo firmami z uvedených oblastí, účasti odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní podnikové problémy apod.
 • studijní plány:

 

Uplatnění absolventa:

 • odborné a nižší řídicí funkce:
  • technik v oblasti provozu, údržby a obnovy dopravních prostředků
  • konstrukční, obchodní činnost

 

Navazující magisterské studium: