Charakteristiky studijních oborů

Aplikovaná informatika v dopravě (AID)

Charakteristika oboru:

Bakalářské studium je zaměřeno především na oblast informačních technologií v dopravních aplikacích, a to z hlediska metod zpracování informací, programovacích jazyků, výstavby a správy databází, aplikací systémové analýzy, správy a obsluhy počítačových sítí. Nezbytný rozsah znalostí pro zabezpečení interdisciplinarity zabezpečují kromě oblasti informačních technologií moduly vysokoškolské matematiky a statistiky, ekonomiky, managementu a marketingu. Modul doplňkových předmětů, volitelného charakteru je určen pro nezbytnou orientaci posluchače v podmínkách výrobního i nevýrobního podniku i státní organizace. Součástí studijního programu je i povinná řízená prázdninová praxe, zaměřená na ověření teoretických poznatků v praxi. Podobné zaměření mají i odborné exkurze, které jsou součástí předmětů  studijního plánu III. ročníku.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika v dopravě má teoretické znalosti z oblasti informačních technologií, matematiky, operačního výzkumu, technologie dopravy a dalších disciplín, které umí uplatnit v oblasti aplikované informatiky v dopravě. Má všeobecný ekonomický přehled. V průběhu studia absolvoval odbornou praxi zaměřenou na praktické využití prostředků přenosové a výpočetní techniky. Uplatní získané teoretické i praktické znalosti v praxi při nasazování, využívání a rozvoji informačních a komunikačních technologií všeobecně, zejména pak ve všech druzích dopravy. Je schopen se uplatnit v profesích analytik programátor, správce databáze, správce sítě, pracovník v oblasti informačních služeb, pracovník projekčních a provozních útvarů specializovaných SW firem, dealer HW a SW prostředků.

Bakalářský studijní program Aplikovaná informatika v dopravě je určen pro přípravu odborníků schopných realizovat a provozovat informační systémy v dopravě a jejich moduly na podporu poznávacích, správních a řídicích činností dopravních podniků a organizací. Obsahová struktura studijního programu je přednostně naplněna předměty z oblasti informačních technologií s respektováním jeho interdisciplinárního charakteru.

 

Dopravní management, marketing a logistika (DMML)

Charakteristika oboru:

Bakalářské studium je zaměřeno na moderní oblasti, jako je management, marketing či logistika, v teorii a praxi, a to s důrazem na problematiku dopravy. Tento studijní obor dává studentům možnost získat všeobecný přehled v oblasti dopravy prostřednictvím odborných předmětů, jako jsou například zasílatelství, technologie a řízení dopravy, dopravní prostředky či dopravní infrastruktura, v kontextu se základními ekonomickými disciplínami jako mikroekonomie, makroekonomie, management, marketing, účetnictví či ekonomika podniku. Studijní plán je koncipován tak, aby prohluboval a propojoval znalosti z jednotlivých vědních disciplín, což poskytuje studentům možnost nejen rozšiřovat jejich odborné znalosti v oblasti technického vzdělávání, ale také uvažovat v širších souvislostech. Studenti tak získávají základní i aplikované znalosti také v oblasti operační analýzy, informatiky, matematiky či fyziky. Celá struktura studia je navíc doplněna o studium cizích jazyků.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent bakalářského studia v oboru Dopravní management, marketing a logistika je odborníkem, který je po teoretické i praktické stránce připraven řešit úkoly související s problematikou dopravy, dopravními systémy a s procesy v nich probíhajícími. Má potřebné teoretické i praktické znalosti jak po stránce technické, tak po stránce ekonomické, což mu dává široké možnosti uplatnění na rozličných pozicích v různých typech dopravních firem, logistických i zasílatelských společností, stejně jako v orgánech a institucích státní správy a územní samosprávy.

 

Management elektronických komunikací a poštovních služeb (MEKPS)

Charakteristika oboru:

Studijní obor Management elektronických komunikací a poštovních služeb je určen především pro absolventy logistických, telekomunikačních a poštovních oborů. Cílem bakalářského studia je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro vykonávání odborných funkcí v oblasti elektronických komunikací (mobilní telefonie, internet, e-commerce, m-commerce), a logistických, expresních, kurýrních a poštovních služeb. Studijní plán tohoto studijního oboru je sestaven jednak z teoretických předmětů všeobecného základu a jednak z předmětů odborně zaměřených na oblast daného studijního oboru (logistika s následným zaměřením na expresní přepravy, elektronický obchod a související ICT problematika,  technologie, management, marketing a ekonomika elektronických komunikací a expresních a poštovních služeb).

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent tohoto oboru má znalosti z logistiky, managementu, marketingu a ekonomiky sektoru elektronických komunikací, a technologie expresních, kurýrních a poštovních služeb. Velký důraz je při výchově budoucích odborníků kladen také na praktickou složku výuky. Děje se tak formou exkurzí, odborných praxí, zadávání bakalářských a diplomových prací přímo firmami z uvedených oblastí, účasti odborníků z těchto podniků na výuce specializovaných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní podnikové problémy apod. Absolvent je schopen řešit problémy spojené s výkonem odborných funkcí v sektoru elektronických komunikací (mobilní operátoři, e-shopy apod.), logistických, expresních, kurýrních a poštovních služeb, a to jak u provozovatelů těchto služeb, tak u regulačních orgánů, ministerstev, poradenských subjektů, ve výzkumných ústavech apod. Má odborné předpoklady pro koncepční práci na všech řídících úrovních. Vědomosti nabyté v rámci bakalářského studia vytvářejí u posluchačů rovněž předpoklady k pokračování ve studiu navazujícího magisterského studijního programu příbuzné orientace a zaměření.

 

Technologie a řízení dopravy (TŘD)

Zaměření:  Technologie a řízení dopravních systémů (TŘD-TŘDS)

Bakalářské studium oboru systémově integruje technické a ekonomické aspekty přemisťovacího procesu do komplexního poznání technologie a řízení dopravy a přepravy. Teoretický základ studia tvoří operační výzkum, dopravní technologie, aplikovaná informatika, logistika, integrované dopravní systémy, kombinovaná doprava a ekonomika. Součástí oboru je rovněž rozvoj právního povědomí v dopravě. Studium je zaměřeno na získání základních teoretických a praktických poznatků s vazbou na jejich praktické využití v oblasti operativního řízení, při racionalizaci dopravních a přepravních procesů na dopravních sítích, zpracování a vyhodnocování projektů, včetně technologických a ekonomických analýz dopravních systémů a informačních technologií.

Zaměření: Logistické technologie (TŘD-LT)

Bakalářské studium zaměření „Logistické technologie“ je soustředěno na získání teoretických a praktických znalostí z oblasti logistiky pro řízení dodavatelských a distribučních řetězců. Teoretický a praktický základ studia je rozšířen o znalosti z oboru řízení zásob, z oblasti technologie ložných a skladových operací a používaných manipulačních prostředků a z technologie a řízení procesů v logistických centrech. Součástí zaměření jsou také právní aspekty v logistických technologiích. Předmětem logistických technologií je zabezpečení a realizace materiálového toku, tj. plánování a operativní činnosti nezbytné k zásobování místa určení.

 

Dopravní  prostředky (DP)

Zaměření: Silniční vozidla (SV), Kolejová vozidla (KV), Ochrana životního prostředí v dopravě (ŽP)

Charakteristika oboru:

Bakalářský studijní obor Dopravní prostředky je koncipován na řešení problematiky silničních a železničních dopravních prostředků, jejich konstrukce, provozního využití, údržby, oprav a také z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a ochrany životního prostředí v dopravě. Teoretická příprava je doplněna odbornými stážemi, které navazují na vyučované odborné předměty a seznamují s konkrétními problémy praxe. Pozornost je věnována i problematice konstrukčních materiálů v dopravě a novým technologiím při výrobě a údržbě dopravních prostředků. Při studiu vlivu dopravy na životní prostředí získají studenti také potřebné laboratorní dovednosti a související právní povědomí.  Na základě osvojených základních teoretických znalostí je kladen důraz na získání praktických poznatků a zkušeností.

Profil absolventa:

Absolvent ovládá základní průpravné a odborné předměty na požadované teoretické úrovni vysokoškolského studia. Znalosti jsou doplněné cílenou odbornou praxí. Absolvent je tak schopen řešit úkoly týkající se problematiky silničních a železničních dopravních prostředků, jejich konstrukce, provozního využití, údržby, oprav a je schopen se orientovat v oblasti vlivu dopravy na životní prostředí. Absolvent se na trhu práce uplatní především jako technik v oblasti provozu, údržby a oprav dopravních prostředků, v oblasti analýzy a omezování vlivu dopravních prostředků na životní prostředí. Je schopen pracovat i v konstrukčních kancelářích nebo provozovat obchodní činnost. Může rovněž řídit menší kolektivy. Uplatní se rovněž v podnicích zabývajících se provozem železniční, silniční nebo městské hromadné dopravy a v závodech provádějících opravy a rekonstrukce vozidel. Vědomosti získané při studiu v rámci bakalářského studijního programu vytvářejí u absolventů předpoklady k pokračování ve studiu navazujícího magisterského studijního programu stejné či příbuzné orientace a zaměření.

Absolvent studijního oboru je připraven jako vysokoškolsky vzdělaný odborník, především pro technicky zaměřené profese z oblasti provozu, údržby a oprav silničních nebo kolejových vozidel a oblasti vlivu provozu dopravních prostředků na životní prostředí.

 

Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě (ESD)

Charakteristika oboru:

Bakalářské studium oboru Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě  (ESD) je koncipováno jako elektrotechnický studijní obor zaměřený na napájecí sítě a systémy, elektrické pohony a trakci v dopravě železniční, silniční, tramvajové, trolejbusové a v metru, zabezpečovací techniku v kolejové dopravě, autotroniku a diagnostiku silničních vozidel. Toto zaměření poskytuje ucelený pohled na problematiku elektrotechnických sítí, zařízení a systémů v dopravní soustavě. Studium obsahuje širší odborný elektrotechnický základ a výběrem alternativních předmětů se studenti mohou hlouběji zabývat např.: energetikou, zabezpečovacími systémy nebo automobilovými systémy.

Profil a uplatnění absolventa:

Cílem bakalářského studia je připravit absolventy pro uplatnění u firem zabývajících se vývojem, provozem, údržbou nebo rekonstrukcemi silničních i kolejových vozidel, infrastrukturou drážní i silniční techniky(např.: zabezpečovacími a sdělovacími zařízeními nebo systémy napájení), ale i mimo odvětví dopravy.

Absolvent bakalářského oboru Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě má dobré znalosti z obecné elektrotechniky a elektroniky a odpovídající teoretický základ, což mu umožňuje zvládnout stávající moderní problematiku oboru.

Absolvent je schopen samostatně řešit praktické problémy v provozu i správě elektrotechnických zařízení, případně při jejich výrobě nebo projekci v oblasti dopravy a spojů, energetiky, elektrických pohonů a výkonové elektrotechnice. Absolventi se především uplatňují ve vlakové, automobilové i jiné dopravě, energetice a u výrobců i provozovatelů komunikačních zařízení a systémů nejen v dopravě. Uplatnění absolvent však nalezne i při technické kontrole výroby nebo ve stanicích technické kontroly a v dalších zkušebních a testovacích institucích.

Absolvent si dále může rozšířit své znalosti v akreditovaném navazujícím magisterském oboru Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě (ESD) s délkou studia 2 roky.

O absolventy oboru ESD je ze strany budoucích zaměstnavatelů v současné době velký zájem.

 

Dopravní stavitelství (DS)

Charakteristika oboru:

Bakalářský studijní program připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti stavebního inženýrství. Učební plány jsou sestaveny z teoretických předmětů všeobecného základu a odborných předmětů tak, aby absolventi našli uplatnění v řídících funkcích střední úrovně managementu a v organizacích podílejících se na stavební činnosti se zaměřením na dopravní stavitelství. Část absolventů bakalářského studia s výbornými studijními výsledky může pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Absolvent má na trhu práce uplatnění ve výrobní sféře, kde může pracovat jako přípravář staveb, jako úsekový stavbyvedoucí, stavební dozor investora nebo jako rozpočtář. Uplatnění najde na stavebních úřadech, v konstrukcích a projekčních ústavech.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent po ukončení studia ovládá technické výpočty, má potřebné znalosti pro komunikaci alespoň v jednom světovém jazyku, ovládá stavební zákon, občanské právo a dovede aplikovat uživatelské programy výpočetní techniky používané v oboru. Ovládá provozní a technologické postupy při výstavbě dopravních staveb, má schopnosti interpretovat a aplikovat výsledky běžného výzkumu. Absolvent má schopnost sledovat odbornou literaturu v oboru dopravního stavitelství. Je schopen řešit odborné problémy související se sanacemi, rekonstrukcemi a opravami vyskytujícími se v dopravním stavitelství včetně ekologických aspektů. Absolvent má na trhu práce uplatnění ve výrobní sféře, kde může pracovat jako přípravář staveb, jako úsekový stavbyvedoucí, stavební dozor investora nebo jako rozpočtář. Uplatnění najde na stavebních úřadech, v konstrukcích a projekčních ústavech. Po splnění podmínek, které jsou definovány zákonem č. 360/1992 Sb. může absolvent vykonat zkoušky pro způsobilost autorizovaného inženýra ve výstavbě.

Cílem bakalářského studia je připravit absolventa tak, aby uměl na pracovišti samostatně a pohotově řešit zadané úkoly provozního charakteru u firem zabývajících se dopravním stavitelstvím. Absolvent ovládá základní průpravné a odborné předměty na požadované teoretické úrovni vysokoškolského studia. Znalosti jsou doplněné cílenou odbornou praxí. Z hlediska nabízených volných pracovních míst v pardubickém kraji by měli absolventi vyplnit nedostatek odborně schopných provozních techniků v manažerských funkcích u méně náročných staveb a konstruktérů v projektových ústavech. Studium by mělo přispět k rozšíření vzdělávacích možností v technické profesi v regionu, k poskytnutí přirozeného dostatku kvalifikovaných technických pracovníků v uvedeném oboru dopravních staveb.