Podmínky pro přijetí ke studiu

 
Spuštěno přijímací řízení do bakalářských studijních oborů
 
 
K bakalářskému studiu na DFJP může být přijat uchazeč, který splní všechny požadavky:
  • podání přihlášky ke studiu
  • zaplacení administrativního poplatku
  • doložení úspěšného ukončení předchozího stupně vzdělání
Lékařské potvrzení nevyžadujeme. Kritéria dodatečného přijímacího řízení stanovuje směrnice č. 16/2016.
 
Přihláška ke studiu
Přihlášky se podávají do 30. 4. 2017. Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky, a to elektronickou formou na adrese http://eprihlaska.upce.cz.
Přihláška se netiskne a na fakultu nezasílá. Po registraci e-přihlášky je vygenerováno oborové číslo uchazeče.
Na stejné internetové adrese lze následně sledovat stav přihlášky.
Administrativní poplatek zaplacený bezhotovostním převodem se automaticky s platbou spáruje. Je nutné uvedení specifického, variabilního a konstantního symbolu.
 
Přihláška s formálními nedostatky nebude zaregistrována a uchazeč bude vyzván (e-mailem) k okamžitému doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, nemůže se přijímacího řízení zúčastnit a nebude přijat.
 
Administrativní poplatek
Poplatek ve výši 500,- Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Administrativní poplatek je nevratný. Pokyny k platbě se zobrazí také po uložení elektronické přihlášky.
 
Pokyny k platbě:
Komerční banka
č. účtu: 37030561/0100
název účtu
Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
variabilní symbol
5920
konstantní symbol
bezhotovostní převod = 308
platba složenkou = 379
specifický symbol
oborové číslo uchazeče z e-přihlášky
převodová pošta Pardubice 530 02
 
Doložení úspěšného ukončení středoškolského vzdělání
Děkan rozhodne o přijetí uchazeče na základě struktury maturitních předmětů, výsledků u maturity a výsledků z posledního ročníku střední školy (2. pololetí).
K tomuto zašle uchazeč nejpozději do 16. 6. 2017:
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  • úředně ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy (konečné, ne pololetní)

na adresu: Dopravní fakulta Jana Pernera, studijní oddělení, Studentská 95, 532 10 Pardubice.

Děkan bude rozhodovat o přijetí jen těch uchazečů, kteří úspěšně ukončili úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání maturitní zkouškou. Uchazeči, kteří nebudou tuto podmínku ke dni 16. 6. 2017 splňovat, nebo ti, kteří ji předepsaným způsobem nedoloží, nebudou přijati.
 
Přijímací řízení
Od přijímací zkoušky děkan pro následující akademický rok 2017/2018 upustil.
 
Způsob hodnocení uchazečů
Uchazeči budou hodnoceni podle následujících kritérií:
  • součet průměru z maturitní zkoušky a studijního průměru ze všech předmětů druhého pololetí posledního ročníku střední školy,
  • bonifikace za společnou „státní“ maturitní zkoušku z předmětu matematika nebo za společnou profilovou zkoušku z předmětu matematika+.
Bonifikace zvýhodňuje maturanty z matematiky a bude realizována ve třech hodnotách:
  • 0 bonifikace pro úspěšně maturující z předmětu matematika+,
  • 1 bonifikace pro úspěšně maturující z předmětu matematika (nematurující z předmětu matematika+),
  • 2 uchazeč neskládal maturitní zkoušku z předmětu matematika ani matematika+.
Pro sestavení pořadníku přijatých a nepřijatých budou hodnoty obou kritérií sečteny. Podle dosaženého součtu budou uchazeči seřazeni vzestupně (minimální dosažená hodnota je 2 – nejlepší možný výsledek uchazeče, maximální 10 – nejhorší možný výsledek). Přijímací komisí, jmenovanou a vedenou děkanem DFJP, bude stanoven počet přijatých, přičemž skupinu uchazečů se stejnými součty nelze rozdělit na přijaté a nepřijaté (budou buď všichni přijati, nebo všichni nepřijati). Počet přijatých určí komise na základě expertního odhadu podle dlouhodobých statistických závislostí tak, aby při zápisu bylo rámcově dosaženo předpokládaného počtu reálně přijatých (zapsaných). Bude-li počet uchazečů zjevně menší nebo roven stanovenému počtu přijatých, může děkan od sestavení pořadníku upustit.
 
Výsledek přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách www.upce.cz pod univerzitním číslem uchazeče nebo pod rodným číslem uchazeče.
Písemné rozhodnutí děkana o výsledcích přijímacího řízení obdrží uchazeči doporučenou poštou do 21. 7. 2017.
 
Pozvánky na zápis do 1. ročníku bakalářského studia budou součástí vyrozumnění o přijetí.
Zápisy do 1. ročníkku se budou konat v období od 21. 8. 2017 do 25. 8. 2017 v budově Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice – Stavařov, Studentská 95.