Dopravní prostředky: Kolejová vozidla

Studijní program: B3709 Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: 3708R005 Dopravní prostředky
Zaměření: Kolejová vozidla
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia: 3 roky

 

Charakteristika oboru:

 • dopravně-technický obor
 • teoretická průprava:
  • matematika, pravděpodobnost a statistika, fyzika, mechanika, kinematika, pružnost a pevnost, nauka o materiálu, termomechanika, hydromechanika, části strojů, životní prostředí a doprava, technické kreslení, atd.
 • praktická aplikace:
  • konstrukce lokomotiv a vozů, provoz a údržba kolejových vozidel, měření a testování vozidel, traťové stroje a mechanismy, spolehlivost a technická diagnostika, materiály a mechanická technologie, elektrické pohony a spalovací motory
 • vazba na praxi:
  • exkurze, odborné praxe, zadávání bakalářských prací přímo firmami z uvedených oblastí, účasti odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní podnikové problémy apod.
 • studijní plány:

 

Uplatnění absolventa:

 • odborné a nižší řídicí funkce:
  • konstrukce, údržba a opravy kolejových vozidel
  • výzkum a vývoj kolejových vozidel
  • provoz kolejových vozidel
  • zkoušení a testování vozidel

 

Navazující magisterské studium:

 

Další informace k oboru: