Dopravní stavitelství

Studijní program: B3607 Stavební inženýrství
Studijní obor: 3607R002 Dopravní stavitelství
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia: 4 roky

 

Charakteristika oboru:

 • stavební obor zaměřený na dopravní stavby
 • teoretická průprava:
  • stavební mechanika, dynamika, stavební hmoty, základy dopravního stavitelství, mechanika zemin, konstrukce z betonu a předpjatého betonu, kovové konstrukce, drážní stavitelství, projektování a stavba pozemních komunikací, stavební právo, geologie atd.
 • praktická aplikace:
  • provozní a technologické postupy při výstavbě dopravních staveb
  • tvorba rozpočtů v programu KROS
  • přepočet stávajících mostních staveb, navrhování nových mostních staveb
  • provádění geotechnických zkoušek
  • schopnost řešit odborné problémy související s údržbou, rekonstrukcemi a opravami vyskytujícími se v dopravním stavitelství včetně ekologických aspektů apod.
 • vazba na praxi:
  • exkurze, odborné praxe, zadávání bakalářských prací přímo firmami z uvedených oblastí, účasti odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní podnikové problémy apod.
 • studijní plány:

 

Uplatnění absolventa:

 • odborné a nižší řídicí funkce:
  • provozní technici v manažerských funkcích u méně náročných staveb, konstruktéři v projektových ústavech
  • ve výrobní sféře jako přípravář staveb, úsekový stavbyvedoucí, stavební dozor investora nebo rozpočtář
  • na stavebních úřadech, v konstrukčních a projekčních ústavech

 

Navazující magisterské studium: