Studentské mobility

 • Student musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu.
 • Student může studovat prezenční, distanční i kombinovanou formou studia.
 • Po celou dobu pobytu v zahraničí musí být zapsán ke studiu na Univerzitě Pardubice.
 • Student musí být zapsán minimálně do druhého ročníku; pracovní stáže se může zúčastnit i student prvního ročníku.
 • Student se může zúčastnit studijního pobytu a pracovní stáže jen jednou (v této podmínce jsou zahrnuty i předešlé pobyty v programech Socrates a Leonardo da Vinci.

 

Studijní pobyt

 • Studium v zahraničí je předem domluveno mezi domácí VŠ a zahraniční VŠ na základě bilaterální smlouvy.
 • Student musí být zapsán minimálně do druhého ročníku studia; první ročník navazujícího magisterského studia je možný.
 • Student neplatí na zahraniční instituci žádné poplatky za studium.
 • Výběr studentů se realizuje formou výběrového řízení. Termíny výběrového řízení vyhlašuje Odd. pro vnější vztahy zpravidla v únoru každého roku.
 • Studium v zahraničí je plně uznatelné v rámci studijního programu na Upa – za předměty absolvované v zahraničí obdrží student kredity.

 

Pracovní stáž

 • Jedná se o stáž v zahraničním podniku, školícím, výzkumné středisku nebo v jiné organizaci; zahraniční stáž může trvat 3 – 12 měsíců.
 • Stáž zajišťuje domácí vysokoškolská instituce.
 • Pracovní stáž musí být uznatelná jako součást studijního programu přidělením kreditů nebo alespoň záznamem v dodatku k diplomu.
 • Student může vyjet v jakémkoliv ročníku studia.
 • Student vykonává práci na plný úvazek na základě předem dohodnutého pracovního plánu.
 • Student obdrží stipendium ve formě paušální částky na měsíc diferencované podle země pobytu.

 

Další informace pro vyjíždějící studenty naleznete zde

 

Jazykový kurz

·         Na EILC kurz se může přihlásit každý student, který v příslušném akademickém roce vyjíždí na studijní pobyt či pracovní stáž v rámci programu Erasmus na některou z partnerských univerzit.

·         EILC kurz musí předcházet studijnímu pobytu či pracovní stáži.

 

 

Formuláře

         Žádost o uznání zkoušek/zápočtů

Další formuláře potřebné pro studentskou mobilitu naleznete zde