Složení rozpočtu pro projekty FRVŠ

(modře jsou rozepsány položky rozpočtu tak, jak jsou uvedeny v přihlášce projektu FRVŠ)

- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (tj. investiční - pouze u projektů v okruhu A)

- BĚŽNÉ VÝDAJE (tj. neinvestiční - stejné pro všechny okruhy mimo A):
             ODMENY ZA ŘEŠENÍ PROJEKTU - pro zaměstnance UPa
             STIPENDIA - pro studenty UPa
             OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY („OON“) - odměny pro osoby nezaměstnané na 
                                                                UPa 
                                   (tj. dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)
             SLUŽBY - např. školení/seminář, opravy, údržba, vložné na konference*,
                          licence pro software do 10 tis. Kč/ks**...
             CESTOVNÉ ZAHRANIČNÍ
             OSTATNÍ
(neinvestiční - hmotný majetek do 40 tis. Kč, software
                          do 60 tis. Kč):
                 - zákonné zdrav. a soc. pojištění (35% z odměn a dohod o pracovní
                    činnosti)
                 - cestovné tuzemské 
                 - bankovní poplatky, kurzovní rozdíly (např. při platbě do zahraničí v EUR)
                 - spotřební materiál (např. kancelářské potřeby, papír, myš, toner,
                    PC příslušenství, CD, DVD, baterie…) 
                 - drobný hmotný majetek 1 - 40 tis. Kč (např. notebook,
                    flashdisk, tiskárna, DVD rekordér, kamera, digitální fotoaparát….)
                 - drobný nehmotný majetek 10 - 60 tis. Kč (software)
                 - knihy, časopisy aj.

* může být zařazeno do cestovného nebo do služeb
** nehmotný majetek do 10 tis. Kč (za jednu licenci) by měl být zařazen v položce Služby ne Ostatní

!!! Prosím pozor, v průběhu roku je nutné kontrolovat, zda řešitelem uskutečněné nákupy byly ekonomickým oddělením zařazeny do té položky rozpočtu, do které podle plánu v přihlášce projektu patří (v některých případech - viz např. vložné na konference - lze totiž náklady zařadit do několika různých položek), v případě nesrovnalosti kontaktujte prosím Ekonomické oddělení UPa (Ing. Záleská, linka 6741). Řešitel také může informaci, do které položky požaduje zařadit daný náklad, připsat na fakturu.