Zpráva o průběhu řešení projektu FRVŠ TO F1 A

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA POČÍTAČOVÉ SIMULACE A KONSTRUKCE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

Cíle

Cílem projektu bylo zavést a uplatňovat co nejmodernější prostředky a trendy při praktické výuce během cvičení. Řešením projektu došlo k rozšíření a zkvalitnění stávající výuky elektrotechnických předmětů pomocí simulačních programů a návrhových programů pro elektrotechniku. Záměrem tedy bylo rozšíření stávajícího vybavení laboratoře pro názornou a praktickou výuku, kde si studenti mohou ověřovat své nabyté poznatky. Vybudovaná pracoviště poslouží také k řešení ročníkových projektů, bakalářských a diplomových prací.

V neposlední řadě projekt přispěl k možnosti zavedení nových předmětů, které pro svoji realizovatelnost toto vybavení potřebují.

Způsob řešení

V rámci projektu došlo k výměně stávajícího zastaralého SW, který je vyučován, novými modernějšími verzemi těchto SW. Projekt byl koncipován na nákup softwarového vybavení pro 15 počítačových stanic, které jsou umístěny v laboratorních učebnách katedry EEZ. Z hlediska pořízeného SW vybavení se jedná o:

  • OrCAD ED, jedná se o programový balík, který v sobě integruje mimo jiné i simulační program PSpice, editor schémat a editor návrhu plošných spojů.
  • Eagle – standard, jedná se o program určený na kreslení elektrotechnických schémat a návrh plošných spojů s omezením oproti verzi Profesional na 4 vrstvy a velikost u PCB na max, 160 x 100 mm (Eurokarta).
  • Eagle Power Tools, jedná se o rozšiřující sadu nástrojů pro základní verzi Eagle


Obr. 1 Ukázka prostředí Eagle – standard

PCschematic, jedná se program určený pro dokumentování elektrotechnických projektů a elektrických instalací, umožňuje inteligentní kreslení schematických zapojení (např.: slabo/silnoproud, PLC, měření a regulace, pneumatika, atd.), návrh rozvaděčů v automatické návaznosti na nakreslené zapojení, kreslení elektroinstalačních výkresů v půdorysu objektu a automatické zhotovení odpovídajících rozpisek a výpisů.


Obr. 2 Ukázka prostředí PCschematic

V rámci řešení projektu došlo také k doplnění laboratoře prezentační technikou, která patří v dnešní době v rámci výuky již k výukovým standardům.


Obr. 3 Pohled do laboratoře

Řešitel a spoluřešitelé děkují grantové agentuře FRVŠ a Univerzitě Pardubice, DFJP za poskytnutí finančních prostředků na realizaci těchto projektů.