Pedagogická činnost

Cíle a profil absolventa, bakalářské studium (4leté)

Cílem bakalářského studia je připravit absolventa tak, aby uměl na pracovišti samostatně a pohotově řešit zadané úkoly provozního charakteru u firem zabývajících se dopravním stavitelstvím. Absolvent ovládá základní průpravné a odborné předměty na požadované teoretické úrovni vysokoškolského studia. Znalosti jsou doplněné cílenou odbornou praxí. Z hlediska nabízených volných pracovních míst v pardubickém kraji by měli absolventi vyplnit nedostatek odborně schopných provozních techniků v manažerských funkcích u méně náročných staveb a nebo konstruktérů v projektových ústavech. Studium by mělo přispět k rozšíření vzdělávacích možností v technické profesi v regionu, k poskytnutí přirozeného dostatku kvalifikovaných technických pracovníků v uvedeném oboru dopravních staveb.

Absolvent má na trhu práce uplatnění ve výrobní sféře, kde může pracovat jako přípravář staveb, jako úsekový stavbyvedoucí, stavební dozor investora nebo jako rozpočtář. Uplatnění najde na stavebních úřadech, v konstrukcích a projekčních ústavech. Po splnění podmínek, které jsou definovány zákonem č. 360/1992 Sb. může absolvent vykonat zkoušky pro způsobilost autorizovaného inženýra ve výstavbě.

Cíle a profil absolventa, magisterské studium (1,5leté)

Cíl oboru je zaměřen na uplatnění absolventů ve funkcích, které vyžadují teoretické a odborné znalosti umožňující samostatnou tvůrčí, rozhodovací a koncepční činnost. Absolventi najdou uplatnění ve vývojových, projektových a výzkumných organizacích a v managementu státní správy. Absolvent je připraven na pracovišti samostatně a pohotově řešit náročné úkoly provozního charakteru.

Někteří absolventi nalézají také pracovní uplatnění mimo obor dopravních staveb - získané vzdělání je univerzální a neomezuje se úzce jen na problematiku dopravních staveb, kromě jiného poskytuje velmi dobré znalosti software a počítačové techniky, které jsou dnes na pracovním trhu velmi žádané a oceňované.

Katedra zajišťuje tyto předměty:

 • Aplikovaná geotechnika
 • Bakalářská práce
 • Bakalářský seminář
 • Digitální navrhování
 • Diplomová práce
 • Diplomový seminář
 • Dopravní cesta
 • Dopravní komunikační systémy
 • Drážní stavitelství
 • Experimentální analýza stavebních konstrukcí
 • Geodetické terénní cvičení
 • Geologie a petrografie
 • Hydraulika a hydrologie
 • Interoperabilita dopravních systémů
 • Inženýrské sítě
 • Konstrukce z betonu a předpjatého betonu
 • Kovové konstrukce
 • Kovové mosty I, II
 • Masivní mosty I, II
 • Masivní a železobetonové mosty
 • Mechanika zemin
 • Městské komunikace
 • Modelování dopravních staveb
 • Modelování mostních konstrukcí
 • Moderní metody navrhování dopravních staveb
 • Numerické metody v geotechnice
 • Odborná praxe
 • Počítačem podporované kreslení
 • Podzemní stavby I, II
 • Pozemní stavitelství
 • Projektování a stavba pozemních komunikací
 • Provoz a obnova dopravní infrastruktury
 • Rekonstrukce a údržba drážních staveb
 • Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
 • Řízení, financování a ekonomika dopravní cesty
 • Řízení, financování a ekonomika dopravního stavitelství
 • Seminární práce
 • Silnice a dálnice
 • Silnice, dálnice a městské komunikace I, II
 • Spolehlivost a diagnostika stavebních konstrukcí
 • Stavba a rekonstrukce mostů
 • Stavba letišť
 • Stavby kolejové dopravy I, II
 • Stavební geodézie
 • Stavební hmoty
 • Stavební mechanika I, II, III
 • Stavební právo
 • Technické kreslení
 • Teorie a výpočty konstrukcí
 • Teorie návrhu kovových mostů
 • Teorie návrhu masivních a železobetonových mostů
 • Teorie údržby a rekonstrukce dopravních staveb
 • Urbanismus a dopravní plánování
 • Vodní stavby
 • Vybrané statě z dopravního inženýrství
 • Výstavba a rekonstrukce dopravních staveb
 • Zakládání staveb
 • Základy dopravního stavitelství
 • Železniční stanice a uzly
 • Železniční tratě