Projekt FRVŠ - georadar

Projekt FRVŠ 475/2013 si klade za cíl financovat nové laboratorní vybavení pro praktickou výuku a experimentální činnost studentů z prostředků FRVŠ se spoluúčastí fakulty.

Konkrétní výstupy předkládaného projektu je možno shrnout do následujících tematických okruhů:

  • Zavedení nových technologií do laboratorní a experimentální výuky doktorských, magisterských ale i bakalářských programů na DFJP
  • Modernizace a inovace výuky ve vybraných odborných předmětech zabývajících se diagnostikou a monitoringem konstrukčních vrstev dopravní infrastruktury
  • Vytvoření nových studijních textů a materiálů, které budou studenty seznamovat s novou technologií diagnostiky a monitoringu v dopravním stavitelství
  • Vytvoření nových disertačních i diplomových prací pro studenty Dopravní fakulty
  • Nejmodernější měřící zařízení v kombinaci s výpočetní technikou nepochybně přispěje k pracovní a studijní motivaci studentů ve výuce
  • Vytvoření ročníkových projektů, které budou mít přímou vazbu na vyhodnocení údajů získaných z praktických měření
  • Navázání spolupráce s odbornou praxí