Studijní zaměření Ochrana životního prostředí v dopravě

Činnost Oddělení diagnostiky a životního prostředí

  • Zabezpečení výuky environmentálních předmětů a profilových předmětů oboru Dopravní prostředky, zaměření Ochrana životního prostředí

Snižování negativních účinků dopravy na životní prostředí vyžaduje, aby budoucí vysokoškolsky vzdělaní odborníci disponovali znalostmi z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, dopadu výrobních činností a dopravy na jednotlivé složky životního prostředí, a to z hlediska technického a technologického, legislativního a ekonomického.

Na základě požadavků z praxe − zejména státní správy, dopravních podniků i dalších subjektů v rezortu dopravy bylo v rámci akreditovaného studijního oboru Dopravní prostředky zřízeno zaměření Ochrana životního prostředí v dopravě (OŽPD).  Je součástí studijního programu Dopravní technologie a spoje  v tříletém bakalářském studiu resp. Dopravní inženýrství a spoje ve dvouletém magisterském studiu.

Základní profilové environmentální předměty jsou koncipovány tak, aby byl posluchač seznámen se základními principy ochrany a tvorby životního prostředí, zejména ve vztahu k dopravě. Absolvent si osvojí:

  • základní informace o možnostech analýzy složek životního prostředí ovlivněných dopravou a principy nejdůležitějších analytických metod vztahujících se k dopravě,
  • podstatu vybraných technologií pro ochranu životního prostředí,
  • možnosti aplikace základních požadavků environmentálních právních předpisů a environmentálních systémů řízení v praxi, včetně požadavků týkajících se hygieny a bezpečnosti práce, analýzy rizik, předcházení haváriím.

Do studijního plánu jsou kromě profilových environmentálních předmětů zařazeny základní technické předměty, předměty zaměřené na konstrukci a údržbu vozidel a jejich diagnostiku.

Součástí studijního plánu jsou také předměty zabývající se problematikou řízení kvality, což rozšiřuje možnosti uplatnění absolventa na trhu práce.

Předností studia je možnost získat certifikáty Manažer - EMS – junior  a QM - junior, detailnější informace naleznete  zde.

  • Vědecko-výzkumná činnost

Vědecko-výzkumná činnost je zaměřena zejména na tribotechnickou diagnostiku (TTD), což je diagnostika opotřebení součástí pohybujících se mechanismů stroje při použití vhodného maziva. Právě mazivo je využíváno jako zdroj informací o technickém stavu strojního mechanismu. Podrobnější informace jsou uvedeny v části vědecko-výzkumná činnost oddělení – zde.

  • Konzultační činnost

Konzultační činnost je zaměřena na:

  1. Tribotechnickou diagnostiku a zkoušení provozních hmot, kde provádíme:

Analýzu olejů (motorových, převodových, hydraulických aj.) – stanovení bodu vzplanutí v otevřeném kelímku, hustoty (přenosným hustoměrem DMA 35), viskozity, viskozitního indexu (Stabingerovým viskozimetrem SVM 3000), stanovení produktů oxidace, nitrace, sulfatace, obsahu vody, obsahu glykolu, sazí, sledování úbytku aditiv aj. (s využitím FTIR spektrometrie), analýzu otěrových částic (pomocí analytické ferrografie, laserového analyzátoru částic, rastrovací elektronové mikroskopie a lokální elektronové mikroanalýzy aj.).

Analýzu brzdových a chladicích kapalin (bod varu, bod tuhnutí aj.) s využitím refraktometrie a FTIR spektrometrie.

Analýzu paliv, plastických maziv a dalších provozních hmot (pouze FTIR spektrometrie).

Aplikaci chemometrických metod v tribotechnické diagnostice.

  1. Aplikaci environmentálních systémů řízení a jejich integraci se systémy řízení kvality; aplikaci metod hodnocení rizik v prostředí reálných firem.
  1. Poradenství v oblasti aplikace požadavků právních předpisů z oblasti ochrany životního prostředí (zákona o vodách, nakládání s chemickými látkami a směsmi, o prevenci závažných havárií, o odpadech, o ekologické újmě, o ochraně ovzduší, o posuzování vlivu staveb na životní prostředí).