POKYNY K TÉMATŮM DP A BP PRO STUDENTY DMML A MMLS

 1. Každý student nejprve prokonzultuje osnovu práce se svým vedoucím, případně si dohodne upřesnění názvu práce.
 2. Poté ve STAGu vyplní požadované údaje pro zadání práce (Moje studium
  – Kvalifikační práce – Vyplnit podklady pro zadání DP/BP).
 3. Zásady pro vypracování je třeba vyplnit v níže uvedené podobě (uvádí se pouze hlavní body osnovy odpovídající názvům hlavních kapitol, další členění už ne, Úvod a Závěr se nečíslují, za čísly jednotlivých bodů se dělá tečka, ne oblouček či jiný znak). Bakalářské práce by měly mít alespoň tři body osnovy, diplomové práce alespoň čtyři.

Úvod

1.

2.

3.

4.

(případně další body osnovy)

Závěr

 1. Do kolonky Seznam doporučené literatury se vyplňuje pouze následující text:

dle pokynů vedoucího práce

nebo

dle pokynů vedoucí práce

 1. Student vytiskne formulář a nechá ho podepsat vedoucímu práce.
 2. Na vytištěný formulář doplní každý student ještě svou e-mailovou adresu (tu, na které je nejsnáze dosažitelný, nemusí to být studentská), případně i telefonní číslo. Diplomanti doplní navíc následující údaje o oponentovi práce, pokud je již určen:
  • titul, jméno, příjmení
  • kontakt (včetně e-mailové adresy a telefonního čísla)
  • trvalý pobyt v ČR (ano – ne)
  • státní občanství
  • poživatel invalidního důchodu (ano – ne)
 3. Podklady pro zadání DP/BP musí být ve STAGu vyplněny do 31. ledna 2015, do tohoto data je také třeba odevzdat vytištěný formulář, podepsaný vedoucím, na sekretariát katedry. Informace o možnosti vyzvednutí hotového oficiálního zadání bude včas zveřejněna.
 4. Změny v podkladech pro zadání ve STAGu může student provádět pouze do doby odevzdání formuláře na sekretariát katedry.
 5. Studenti, kteří mají téma zadané již v minulém školním roce a vedoucí práce souhlasí s tím, aby ve zpracování tématu pokračovali, pouze nahlásí do výše uvedeného data případné změny osnovy (po dohodě s vedoucím práce). Pokud k žádným změnám nedojde, bude oficiální zadaní pro školní rok 2013/2014 vypracováno na základě loňských podkladů.
 6. Případnou změnu tématu je třeba konzultovat s příslušným vedoucím práce a následně musí být schválena vedoucím katedry DMML. V žádosti o změnu tématu musí být uvedeno původní téma, nové téma, důvod, proč student o změnu žádá, a souhlas původního vedoucího práce.