Pokyny k přihlašování témat bakalářských prací

Katedrální témata BP

Témata bakalářských prací oborů DMML a MMLS pro školní rok 2013/2014 budou vypsána na přelomu října a listopadu 2013. Témata budou vyvěšena na nástěnce katedry DMML.

Téma je možné si přihlásit zaregistrováním do seznamu témat na sekretariátě katedry DMML, zároveň je potřeba uvést jméno studenta i do seznamu na nástěnce, aby bylo zřejmé, která témata jsou již obsazena. V případě nesrovnalostí bude považován za směrodatný záznam v seznamu na sekretariátě katedry.

Vlastní témata BP

Student si může přihlásit i vlastní téma bakalářské práce. Témata schvaluje vedoucí katedry DMML doc. Švadlenka. Je potřeba vyplnit příslušný formulář (Žádost o schválení vlastního tématu bakalářské práce) a osobně ho zanést ke schválení vedoucímu katedry.

Osnovu bakalářské práce je třeba sestavit podle následujících pokynů:

  • osnova by měla mít alespoň tři body (kromě částí Úvod a Závěr),
  • jednotlivé body osnovy by měly být koncipovány již jako názvy hlavních kapitol práce,
  • první kapitola je teoretická, tzn. obsahuje přehled teoretických přístupů souvisejících s danou problematikou,
  • druhá kapitola je zaměřena na analýzu současného stavu řešeného problému,
  • třetí kapitola předkládá, na základě zhodnocení současného stavu, vlastní návrhy studenta na řešení daného problému,
  • v případě potřeby je možné osnovu rozvrhnout do více bodů, je však třeba si uvědomit, že jednotlivé kapitoly by měly být vyvážené co do rozsahu.

U vlastního tématu je i možné si s některým z vyučujících domluvit vedení bakalářské práce, ale není to nutné. Vedoucí bakalářské práce bude přidělen katedrou.

Téma bakalářské práce je třeba si přihlásit do 30. 11. 2013, tzn., že do tohoto data musí mít student buď zapsané některé z katedrálních témat, nebo schválené téma vlastní. Vlastní témata je tudíž potřeba předložit ke schválení s přiměřeným předstihem.

Začátkem prosince budou k jednotlivým tématům přiděleni vedoucí prací. Každý student se musí se svým vedoucím domluvit na konečné podobě osnovy práce a tu poté zadat do Stagu. To platí i pro studenty, kteří mají téma schválené vedoucím katedry. Podrobnější pokyny k vyplnění potřebných údajů do Stagu budou k dispozici v prosinci, společně se seznamem témat s přidělenými vedoucími.

Tyto pokyny se týkají studentů, kteří plánují obhajobu bakalářské práce v červnu 2014 nebo v lednu 2015.

 

Pokyny k přihlašování BP 2014 (doc, 30 kB)