Historie

Základy k vytvoření Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP) byly položeny 1. října 1992, když v rámci tehdejší Vysoké školy technologické (VŠCHT) v Pardubicích vznikla Katedra dopravy. Katedru tvořili dva profesoři, dva docenti a jeden odborný asistent. Už o měsíc později byly zahájeny intenzivní přípravy k otevření samostatné fakulty. Byla vytvořena podrobná studijní dokumentace a připraveno personální zabezpečení její pedagogické, vědecké, administrativní a technické činnosti. Vědecká rada VŠCHT také projednala a definitivně schválila návrh na její zřízení.

Dopravní fakulta, nesoucí jméno významného projektanta a stavitele železničních tratí z 19.století, oficiálně zahájila činnost ke dni 1.dubna 1993 a ještě téhož roku se konaly první promoce jejích absolventů.

Dopravní fakulta Jana Pernera představuje pokračování tradice založené Českým vysokým učením technickým v Praze, Vysokou školou železniční Praha a Vysokou školou dopravy a spojů v Žilině. Navazuje tak současně na tradici vytvořenou v roce 1707 založením první veřejné inženýrské školy ve Střední Evropě, nazvané Stavovská inženýrská škola v Praze. Kořeny technické výuky u nás jdou nicméně mnohem hlouběji, a to až do roku 1344, do dob císaře Karla IV., a jsou spojeny se jménem stavitele Matyáše z Arrasu.