Milan Dědek
ČSA 408
                                                                                                          502 00 Hradec Králové
 
Univerzita Pardubice                                                                       
Pardubice 22. října 2015 Studentská 95, 532 10  Pardubice                                                       Č. j.: rvzs/0171/15
IČ 00216275 
 
 
 
 
Rozhodnutí prorektora Univerzity Pardubice
 
Prorektor Univerzity Pardubice ve věci žádosti Milana Dědka o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:
 
Žádost o poskytnutí informace ze dne 11. 10. 2015 se odmítá.
 
Odůvodnění
Žadatel Milan Dědek podal prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dne 11.10.2015.
Ve své žádosti požadoval následující informace:
1. Zda byla ke studiu na univerzitě přijata k magisterskému studiu Zlata Dědková, narozená 13.4.1992 bytem Milady Horákové 1735/1, Hradec Králové
2. pokud ano, tak na jakou fakultu a na jaký obor
3. žadatel požádal o zaslání jejího rozvrhu studia zimního semestru
4. požádal o poskytnutí informace jaký je třeba absolvovat bakalářský obor studia k možnosti vystudování magisterského oboru, na který byla přijata.
Univerzita Pardubice je v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona povinný subjekt. Na základě § 14 odst. 5 zákona Univerzita Pardubice posoudila žádost, zda obsahuje veškeré náležitosti stanovené zákonem. Po přezkoumání jakých požadovaných informací se žádost týká, rozhodl prorektor Univerzity Pardubice o nevyhovění žádosti a neposkytnutí informací týkajících se všech čtyř bodů.
Při svém rozhodování vycházel z ustanovení § 8a zákona, který stanoví, že povinný subjekt neposkytne informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. V případě žádosti žadatele Milana Dědka o poskytnutí informace podle zákona se veškeré požadované informace týkaly osobních údajů Zlaty Dědkové, zda je studentkou Univerzity Pardubice.
Při svém rozhodování o zpřístupňování osobních údajů studentů vycházela Univerzita Pardubice z ustanovení § 8a zákona, který pro zpřístupňování osobních údajů odkazuje na podmínky plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Požadované informace o osobních údajích studentů považuje Univerzita Pardubice za osobní s ohledem na ustanovení § 5 odst. 3 a § 10 zákona o ochraně osobních údajů, které vede v matrice studentů podle § 88 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.  
 
Povinný subjekt jako veřejná vysoká škola je veřejnou institucí, ale není součástí veřejné správy, jak lze dovodit výkladem ustanovení § 2 odst. 1 zákona. Studenty vysoké školy tak nelze podřadit pod pojem veřejné činné osoby, funkcionáře nebo zaměstnance veřejné správy, kdy v případě poskytování údajů vypovídajících o jejich veřejné nebo úřední činnosti, o jejich funkčním nebo pracovním zařazením by bylo možné vztáhnout zákonnou výjimku z ochrany osobních údajů dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů a údaje poskytnout i bez souhlasu subjektu.
Je nepochybné, že při rozhodování o žádosti o poskytnutí informací nelze postupovat jinak než striktně v souladu se zákonem. Povinný subjekt je vázán dikcí zákona o svobodném přístupu k informacím a je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Jak bylo uvedeno výše, při poskytování informací v předmětné věci se, v souladu s ustanovením § 4 písm. e) zák. č. 101/2000 Sb., jedná o zpracování osobních údajů, kdy povinný subjekt je povinen dodržovat povinnosti správce osobních údajů a je vázán ustanoveními předmětného zákona.
 
Poučení o možnosti odvolání
Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne doručení. Odvolání je třeba podat k rektorovi Univerzity Pardubice prostřednictvím akademického orgánu, který rozhodnutí vydal.
 
 
 
                                                                                      prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., v. r.
                                                                             prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů