S účinností od 1. října 2004 přikazuji užívat ve všech prvcích komunikace univerzity, na všech jejích pracovištích a všemi zaměstnanci a studenty nový vizuální styl organizace.
Základní zásady grafické podoby nového loga univerzity a fakult, písma a barevnosti, a jeho užití v různých prvcích vizuální komunikace, ať již vně, či uvnitř univerzity stanoví manuál jednotného vizuálního stylu (dále jen grafický manuál), který je přílohou č. 1 tohoto příkazu.
Logo a název univerzity a jejích fakult a vysokoškolských ústavů se musí nadále užívat pouze v podobě a způsobem předepsaným v grafickém manuálu.
Jiné znaky či značky univerzity, fakult, ani nižších organizačních součástí Univerzity Pardubice není dovoleno používat.
V souvislosti s tím ukládám:
a) vytvořit vnitřní organizační normu doplňující grafický manuál, která rozpracuje - v místech kde je to třeba - některé aplikace grafického manuálu v souvislosti s organizačně-provozními činnostmi UPa;
Zodpovídá: kancléřka
Termín: do 31. 12. 2004
b) grafické a jakékoliv další užití nových prvků vizuálního stylu, loga, apod., která nejsou přesně dána grafickým manuálem, či nelze z něj odvodit, v implementační fázi konzultovat s kancléřkou univerzity, referentkou edičních a grafických prací Informačního centra Ing. Alenou Komárkovou či prostřednictvím nich přímo s autory;
Zodpovídají: zaměstnanci UPa
Termín: dle potřeby
c) seznámit se se zásadami užívání nového loga univerzity a fakult a vizuálního stylu a dodržovat je předepsaným způsobem.
Zodpovídají: zaměstnanci UPa
Termín: ihned
d) řídit se a dodržovat pokyny k zavedení jednotného vizuálního stylu univerzity, které jsou přílohou č. 2 tomuto příkazu.
Zodpovídají: zaměstnanci UPa
Termín: ihned a dále trvale
Pověřuji kancléřku univerzity koordinací zavedení a užívání jednotného vizuálního stylu univerzity.
Termín: ihned
Tímto příkazem se zrušují směrnice č. 19/1997 Znak Univerzity Pardubice, znak fakult Univerzity Pardubice a směrnice č. 7/1999 Jednotný úřední předtisk dokumentů.
Přílohy:
č. 1 Manuál jednotného vizuálního stylu Univerzity Pardubice, 2004
č. 2 Pokyny k zavedení jednotného vizuálního stylu Univerzity Pardubice a jeho základním prvkům.
Pardubice dne 20. září 2004
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
rektor
Příloha č. 2 Příkazu rektora č.5/2004
Pokyny k zavedení jednotného vizuálního stylu Univerzity Pardubice a jeho základním prvkům.
Originální předlohy loga univerzity a fakult jsou k dispozici na Informačním centru u Ing. Aleny Komárkové, na Tiskařském středisku a na Katedře polygrafie a fotofyziky Fakulty chemicko-technologické. S pracovníky těchto odborných útvarů je nutné konzultovat event. tiskové potřeby, zejména v souvislosti s poměrně přísnými pravidly grafického užívání nového loga. Tato pracoviště je možné využívat i pro tiskové potřeby. Bude-li zajišťovat materiály s logem univerzity externí zhotovitel, musí být dodrženy podmínky jednotné formální úpravy dle všech souvisejících vnitřních norem univerzity a grafického manuálu. Stahování znaků univerzity a fakult z webových stránek se nedoporučuje. Výše uvedená pracoviště univerzity připraví vhodně zpracované univerzitní podklady ve vhodném formátu, aby byly respektovány všechny zásady užití vizuálního stylu univerzity.
Obálky
Předtištěné obálky s logem univerzity a fakult a adresou univerzity jsou užívány pro veškerou korespondenci vně organizace, a to pouze v barevné verzi.
Pro potřeby všech útvarů univerzity budou na pracoviště dodány v objednaném množství.
První dodávka je uhrazena z centrálních zdrojů univerzity.
Obálky s označením univerzity v základních formátech budou trvale k objednání z centrálního skladu FChT na nám. Čs. legií na výdejku (do vyčerpání první zásoby s nulovou hodnotou, později v reálné ceně pořízení).
Fakultní obálky budou na útvary dodány hned po jejich zhotovení - na skladě FChT nebude držena zásoba fakultních obálek.
Objednávky pro dotisk obálek budou přijímány na centrálním skladě FChT průběžně, jejich zhotovení však bude realizováno na základě objednávek pouze 2 x do roka, vždy počátkem a v pololetí běžného roku (objednávky budou uzavřeny k 31. lednu a 30. červnu běžného roku s dodáním do 30 dnů).
Hlavičkové papíry s úředním předtiskem dokumentů
Hlavičkové papíry s úředním předtiskem budou zhotoveny v barevné verzi a budou používány pro veškerý oficiální styk a důležitou korespondenci vně i uvnitř organizace. Duplikáty budou prostou černobílou kopií z takového dokumentu.
Pro potřeby všech útvarů univerzity budou zajištěny a předány na pracoviště základní typy hlavičkových papírů dle předložené objednávky.
První dodávka je uhrazena z centrálních zdrojů univerzity.
Dotisk hlavičkových papírů podle potřeb pracovišť se bude uskutečňovat na základě objednávky v průběhu běžného roku tradičním způsobem na Tiskařském středisku UPa nebo Katedře polygrafie a fotofyziky FChT.
Nedoporučuje se tisknout barevné tisky na vlastních barevných tiskárnách (vzhledem k dodržení zásad barevnosti tisku daných grafickým manuálem).
Vizitky.
Zaměstnanci univerzity, kteří užívají pro služební účely vizitky s hlavičkou organizace, si objednávají jejich zhotovení na Tiskařském středisku nebo Katedře polygrafie a fotofyziky FChT.
Vizitky jsou tištěny dle předem daného vzoru, který je pro všechny útvary a zaměstnance univerzity jednotný a závazný.
Prvních 48/50 ks vizitek na výměnu za staré je hrazeno z účtu útvaru propagace rektorátu. Tuto službu může využít zaměstnanec jednou, nejpozději do konce roku 2004. Po tomto termínu budou objednávky na tisk vizitek vyřizovány standardním způsobem na účet objednavatele.
Razítka.
Do 30. listopadu 2004 bude provedena výměna stávajících úředních razítek za nová, a to podle vzoru daného grafickým manuálem a Směrnicí č. 15/2004 z 10. září 2004.
Tajemníci fakult, vedoucí celouniverzitních útvarů, kvestor a kancléřka za podřízené útvary rektorátu předloží objednávky na pořízení nových obdélníkových razítek Útvaru obrany univerzity. Vedoucí Útvaru obrany provede kontrolu oprávnění a údajů razítka a zajistí jejich zhotovení pro daný útvar u externího zhotovitele tak, aby razítka odpovídala příslušné vnitřní normě.
První takto objednané hranaté razítko pro útvar je hrazeno Útvarem obrany. Pokud útvar objedná více razítek, další si hradí daný útvar z vlastních zdrojů.
Kruhová razítka s malým státním znakem budou zhotovena jednotně dle stávajícího počtu pro vyjmenované útvary univerzity (viz Směrnice č. 15/2004), a to na náklad Útvaru obrany.
Útvar obrany nová razítka zaeviduje a vydá na jednotlivé útvary po jejich zhotovení a v souladu s citovanou směrnicí, a to výměnou za všechna doposud používaná úřední razítka. Vedoucí útvarů jsou povinni předat na Útvar obrany všechna stará úřední razítka. Útvar obrany zajistí jejich úřední likvidaci.
Šablony pro elektronické dokumenty a korespondenci.
Důležitou firemní korespondenci vně i uvnitř organizace budou pracoviště zpracovávat a tisknout na tiskoviny s úředním předtiskem/hlavičkové papíry s barevným logem univerzity a fakult (viz výše).
Pro vnitřní či vnější elektronickou korespondenci zpracuje Informačním centrum elektronické šablony (s hlavičkou a novým logem a zápatím s adresou a kontaktními údaji útvaru, polem pro vepsání adresáta a textovým polem, případně odvolacími údaji).
Šablony budou dostupné na www stránkách univerzity. O technickou pomoc a podporu s instalací šablony v programu PC na konkrétním sekretariátu útvaru je možné požádat Informační centrum.
Další prvky vizuální komunikace budou dále rozpracovávány a bude provedena obměna loga a stylu postupně, dle realizačních a finančních možností univerzity.