Nabídka licencí

 

 

 

Způsob provádění povrchové úpravy částic a částice s povrchovou úpravou

Chráněno patentem CZ303463 (PV 2010-786 )

Anotace: Řešení se týká způsobu provádění povrchové úpravy částic, při němž se připraví roztok derivátu celulózy vybraného ze skupiny zahrnující oxycelulózu, karboxymethylcelulózu, acetát celulózy a ethylcelulózu v rozpouštědle vybraném ze skupiny zahrnující vodu, aceton a ethanol, v poměru 1 až 30 hmotnostních dílů derivátu celulózy na 70 až 99 hmotnostních dílů rozpouštědla, popřípadě s přídavkem hydroxidu sodného, a výsledný roztok se nanese na částice za současného vysoušení částic proudem vzduchu. Řešení se dále týká částic obsahujících na povrchu vrstvu derivátu celulózy, s výhodou v množství 1 až 5 % hmotn., vztaženo na celkovou hmotnost částic s povrchovou úpravou.

Obory uplatnění: průmyslová chemie

Aplikační možnosti: povrchová úprava granulovaných hnojiv vedoucí ke snížení jejich spékavosti a ke zvýšení dlouhodobého účinku hnojiva

 

Použití komplexních sloučenin biguanidu jako paliva do pyrotechnické slože a pyrotechnická slož pro bezpečnostní systémy pasivní ochrany

Chráněno patentem CZ303463 (PV 2011-409)

Anotace: Předkládané řešení se týká použití komplexních sloučenin obecného vzorce Mn+(L)m(A-)k, kde centrálním atomem je kov vybraný ze skupiny zahrnující Cu, Zn, Fe, ligandem L je biguanidový derivát, A- jsou vybrány ze skupiny zahrnující NO3-, ClO4-, ClO3-, N (NO2)-, jako paliv do pyrotechnických složí pro bezpečnostní systémy pasivní ochrany, zejména pro použití v airbagu či předpínači bezpečnostních pásů. Předmětem předkládaného řešení jsou i pyrotechnické slože obsahující tato paliva, okysličovadla, pojiva a případně technologické přísady.

Obory uplatnění: výbušiny, chemie, automobilový průmysl

Aplikační možnosti: předpínač bezpečnostních pásů, airbag, záchranné systémy

 

Pyrotechnická slož pro bezpečnostní systémy pasivní ochrany a Palivo do pyrotechnické slože a pyrotechnická slož pro bezpečnostní systémy pasivní ochrany  

Chráněno užitnými vzory 22613 a 22614 (PUV 2011-24564 a PUV 2011-24565)

Anotace: Řešení se týká pyrotechnických složí produkujících plyny, které aktivují záchranné systémy automobilů – airbagy a předpínače pásů.

Obory uplatnění: výbušiny, chemie, automobilový průmysl

Aplikační možnosti: předpínač bezpečnostních pásů, airbag, záchranné systémy

 

Způsob přípravy chlorkarbonátů

Chráněno patentem CZ303311 (PV 2011-491)

Anotace: Řešení spočívá v přímé jednostupňové heterogenně bazicky katalyzované syntéze chlorkarbonátů odvozených od kyselých fenolů heterogenně bazicky katalyzovanou reakcí fenolu s fosgenem. Katalyzátorem je bezvodý pevný uhličitan alkalického kovu.

Obory uplatnění: organická chemie a technologie, agrochemie, farmaceutická chemie, nanochemie, biotechnologie

Aplikační možnosti: Jednostupňová syntéza chlorkarbonátů odvozených od kyselých fenolů bez nutnosti použití jejich solí separátně připravených nebo bez nutnosti použití organických bází. Syntézy lze realizovat v jednom reaktoru (one-pot). Zmíněné chlorkarbonáty mají využití jako významná činidla a meziprodukty.

 

Způsob přípravy epsilon-2,4,6,8,10,12-hexanitro-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitanu se sníženou citlivostí k nárazu

Chráněno evropským patentem PCT/CZ2012/000098 a patentem CZ303686 (PV 2011-608)

Anotace: Předmětem řešení je způsob přípravy epsilon-2,4,6,8,10,12-hexanitro-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitanu se sníženou citlivostí k nárazu z běžných cca 4 J až na 10,8 J a zvýšenou čistotou z normou povolených až 3% nečistot (NATO norma STANAG-4566) až na 0,2% nečistot v CL20. To signalizuje možnost jeho použití všude tam, kde se dosud používá 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazokan (HMX), tedy ve speciální munici a náloživu s velkými výkony.

Obory uplatnění: energetické materiály, výroba výbušin

Aplikační možnosti: komponenta vojenských trhavin a moderních propelentů

 

Přípravek pro výrobu barvicího prostředku pro barvení živočišných vláken a syntetických textilních materiálů a barvicí lázeň

Chráněno užitným vzorem 23396 (PUV 2011-25249)

Anotace: přípravek dle technického řešení je především určen pro barvení materiálu živočišného původu, a to zejména vlny a syntetického polyamidu v odstínu námořnické modři. Přípravek je vhodný zejména tam, kde je potřeba vyšších mokrých stálostí vybarvení na vlně, a tam, kde se barví směs vlny a syntetického polyamidu. Přípravek se také hodí pro krytí pruhovitosti syntetického polyamidu. Vykazuje výborné mokré stálosti na vlně i polyamidu, výborná je i stálobarevnost v „pottingu“, která je srovnatelná s hodnotou většiny úspěšně používaných komerčních barviv. Stálobarevnost v umělém světle je u vlny i polyamidu srovnatelná s nejúspěšnějšími komerčními barvivy.

Obory uplatnění: barvení textilních materiálů

Aplikační možnosti: barvení přírodních i syntetických textilních materiálů, zejména vlny, přírodního hedvábí a syntetických polyamidů v odstínu námořnické modři

 

Způsob srážení barviv z vodných roztoků

Chráněno patentem CZ303942 (PV 2012-359)

Anotace: Předkládané řešení popisuje způsob srážení kyselých barviv substituovaných sulfoskupinami z vodných roztoků, kdy se k vodnému roztoku textilního barviva přidá směs vodorozpustné hlinité nebo železité soli (složka B) a organické soli s objemným organickým kationtem (složka A) v molárních poměrech A:B = 1:1 až 1:10, a následně se upraví hodnota pH vzniklé směsi odpadní vody s činidlem na pH v rozmezí 5 až 7.

Obory uplatnění: chemický a textilní průmysl, decentralizované čištění odpadních vod z průmyslu výroby a aplikace barviv

Aplikační možnosti: čištění odpadních vod, snižování CHSK, AOX, separace aniontových barviv

 

Flokulant, způsob jeho přípravy a jeho použití

Chráněno patentem 304142 (PV 2012-669)

Anotace: Odpadní vody z výroby reaktivních barviv se vyznačují vysokými souhrnnými parametry AOX a CHSKCr. Tyto vody jsou špatně biologicky odbouratelné. Námi navržený postup používá alkalickou hydrolýzu, kde jako alkalická složka jsou použity soli huminových kyselin, které za zvýšené teploty reagují s reaktivními halogeny vázanými na skeletu barviv. Dochází ke kovalentní vazbě barviva a huminové kyseliny, což umožňuje:

  1. Okyselením vodného roztoku izolovat reakcí s barvivy chemicky modifikované huminové kyseliny
  2. Díky navázání barviva na huminové kyseliny dochází k jeho odstranění z odpadních vod
  3. Filtrací izolované huminové kyseliny lze použít jako levné iontoměniče pro záchyt nežádoucích kationtů z kontaminovaných vod.

 

Obory uplatnění: výroba a aplikace barviv, čištění odpadních vod v chemickém průmyslu, sanační technologie

Aplikační možnosti: čištění odpadních vod z výroby barviv

 

Enzymy funkcionalizovaná nanovlákna pro kryty ran

Podána žádost o užitný vzor PUV 2012-27049

Obory uplatnění: kryty ran

Aplikační možnosti: prostředek pro aplikaci proteolytických enzymů na ránu

 

Staplová mikrovlákna, kryty ran a bandáže

Chráněno užitným vzorem 25712 (PUV 2013-27438)

Anotace: Technické řešení se týká způsobu přípravy krytů ran založených na hyaluronových vláknech obsahujících sulfazidin stříbra

Obory uplatnění: bio-medicinální vlákna určená pro výrobu krytů ran

Aplikační možnosti: hemostatické, hojivé a antibakteriální kryty ran, bandáže a obvazy

 

Způsob přípravy vláken z chitin-glukosanového komplexu, vlákna a kryt rány

Podána patentová žádost PV 2013-98(PV)

Anotace: Vynález se týká nových vláken z chitin/chitosan-glukanového komplexu a způsobu jejich přípravy metodou mokrého zvlákňování.

Obory uplatnění: -medicinální vlákna určená pro výrobu krytů ran

Aplikační možnosti: hemostatické, hojivé a antibakteriální kryty ran, bandáže, obvazy

 

Urinál s automatickým záznamem uroflowmetrické křivky

Podána patentová žádost PV 2013-183

Anotace: Vynález zasahuje do všech oblastí techniky, kde je požadováno měření časové závislosti průtoku kapaliny, a kde není možné z různých důvodů použít standardní metody. Speciálně pak v oblasti medicíny a biologie jako neinvazivní metoda monitorování rychlosti vyprazdňování moče z močového měchýře během močení.

Obory uplatnění: urologická vyšetření, měření časové závislosti průtoku kapaliny v oblastech, kde není možné použít standardní metody

Aplikační možnosti: Screening urologických obtíží LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms) pomocí uživatelsky jednoduchého, neinvazivního, opakovatelného a snadno dostupného vyšetření se stanovením závažnosti aktuálního stavu

 

Paropropustná fólie nebo laminát s antimikrobiální povrchovou úpravou

Chráněno užitným vzorem 25370 (PUV 2013-27631)

Anotace: Technické řešení se týká antimikrobiální povrchové úpravy paropropustných fólií nebo laminátů, konkrétně antimikrobiální povrchové úpravy na bázi fotoaktivních materiálů.

Obory uplatnění: sterilní paropropustné fólie pro sanitární a zdravotnické účely

Aplikační možnosti: sterilní paropropustné fólie pro nemocnice a zdravotnické zařízení

 

Anténa se stuhovým svazkem

Chráněno užitným vzorem 25376 (PUV 2013-27703)

Obory uplatnění: stuhové rádiové sítě

Aplikační možnosti: pokrytí stuhové sítě signálem z centrálně umístěné antény

 

Tištěná anténa se stuhovým svazkem

Podána patentová žádost PV 2013-257

Obory uplatnění: stuhové rádiové sítě

Aplikační možnosti: pokrytí stuhové sítě signálem z centrálně umístěné antény

 

Čidlo pro měření relativní vlhkosti v širokém rozsahu teplot a relativní vlhkosti

Chráněno užitným vzorem 25558 (PUV 2013-27805)

Obory uplatnění: tištěná elektronika

Aplikační možnosti: detekce relativní vlhkosti pro průmyslové provozy, bezpečnostní složky aj.

 

Možnosti snížení toxicity 4-hydroxyacetanilidu

Podána patentová žádost PV 2013-324

Obory uplatnění: farmakologie, toxikologie

Aplikační možnosti: antipyretikum a/nebo analgetikum se sníženou hepatotoxicitou a nefrotoxicitou

 

Způsob přípravy stabilizovaného houževnatého polystyrenu (HIPS)

Podána patentová žádost PV 2013-466

Anotace: Vynález se týká způsobu přípravy stabilizovaného houževnatého polystyrenu (HIPS) obsahujícího butadien ve formě 1,2-butadienu.

 

Způsob přípravy stabilizovaného polyethylenu (PE)

Podána patentová žádost PV PV 2013-467

Anotace: Vynález se týká způsobu přípravy stabilizovaného houževnatého polyethylenu (PE).