9.6.2017
Usnesení 141. zasedání Pléna České konference rektorů

Usnesení

141. zasedání Pléna České konference rektorů

Praha, 8. 6. 2017

 

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 141. zasedání následující usnesení:

 

  1. ČKR důrazně odmítá současný návrh státního rozpočtu pro rok 2018, který nereflektuje přísliby, které byly učiněny vysokým školám, neznamená žádné navýšení a prohlubuje současný stav výrazného podfinancování vysokých škol, na které jsou kladeny podstatně vyšší nároky, a to nejen v souvislosti s novelou zákona o vysokých školách. ČKR se proto v tomto smyslu obrací otevřeným dopisem na předsedu Vlády ČR Bohuslava Sobotku.

 

  1. ČKR žádá místopředsedu Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka, aby ve spolupráci s MŠMT a pracovní komisí ČKR pro přípravu hodnocení vysokých škol dle Metodiky 17+ předložil co nejdříve Radě pro výzkum, vývoj a inovace připravený dokument pro realizaci tohoto hodnocení na vysokých školách.

 

  1. ČKR odmítá metodické pokyny MŠMT týkající se vykazování personálních výdajů u projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Splnění těchto pokynů je principiálně nemožné a je v rozporu se stávající legislativou a také s ochranou osobních údajů.

 

  1. ČKR důrazně žádá MŠMT, aby byla zahájena negociace projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, kde došlo k nezdůvodněnému podstatnému snížení financování, která by v odůvodněných případech umožnila snížení závazných indikátorů a požadovaných cílů.

 

  1. ČKR nesouhlasí s vypořádáním připomínek k hodnocení vědy H15 a obrací se na místopředsedu Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka se žádostí o nápravu.

 

  1. ČKR je znepokojena zprávami z některých zastupitelských úřadů ČR, které nejsou personálně schopny zajistit plynulá vízová odbavení zahraničních žadatelů o studium na vysokých školách ČR – jedná se zejména o Indii, Vietnam a další země. Tento stav výrazně ohrožuje proces internacionalizace vysokých škol ČR a ochuzuje vysoké školství ČR o kvalitní studenty ve všech stupních studia.

 

  1. ČKR má zásadní výhrady k návrhu Metodického materiálu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství k povinnosti vysokých škol informovat o změnách při uskutečňování akreditovaných činností, předloženému k připomínkám. Požadavky považuje za duplicitní a jdoucí nad rámec zákona. Je třeba, aby se nové povinnosti omezily skutečně jen na podstatné změny vyplývající ze zákona o vysokých školách a příslušných nařízení Vlády ČR.

 

 V Praze dne 8. června 2017                                                                                                            

                                                                                                                                                              Za Českou konferenci rektorů

  Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

          předsedaMichaela Jansová
KaRek