Nadcházející odborné akce

FR

Fakulta restaurování spolupořadatelem výstavy v Kutné Hoře

Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech Fakulty restaurování Univerzity Pardubice se stane spolupořadatelem výstavy v prostorách Galerie středočeského kraje v Kutné Hoře. Vernisáž výstavy je plánována na 24. 11. 2016 od 17 hodin.

 

Blackbox

25. 11. 2016  - 29. 1. 2017

Kurátoři:

Josef Čoban, akad. mal., vedoucí Ateliéru restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

Adriana Primusová, GASK

Významnou a nezbytnou součástí soustavné práce se sbírkovými předměty je péče o fyzickou stránku uměleckého díla a s tím související konzervátorsko-restaurátorská práce. Důkladný a komplexní průzkum pak může o dílech odhalit i nová fakta. Ateliér restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru, který je jako jeden ze čtyř ateliérů Fakulty restaurování v Litomyšli od roku 2005 součástí Univerzity Pardubice, zde na několika dílech ze sbírky kresby a malby GASK prezentuje část nejnovějších studentských závěrečných bakalářských a magisterských prací. Jedná se např. o pastely Bohumila Kubišty, Otty Gutfeunda a Jana Baucha, olejomalby na kartonech od Josefa Navrátila nebo Julia Mařáka. Projekt je podpořen grantem ISO (program Náročného restaurování Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví) Ministerstva kultury.

 

 

FZS

Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty přihlášky do 20.11.2016

DFJP

Kurz pro učitele SŠ - „Nejnovější poznatky v dopravě, managementu a logistice"

FZS

14. Studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů

Konference je určena pro studenty Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Studenti prezentují výsledky svého výzkumu v rámci studia.

FZS

IV. Mezinárodní konference s tématem: Kvalita a její perspektivy s podtitulem Pomáhající profese v proměnách času

Konference je určena pro akademické pracovníky a odborníky z praxe, kteří působí v oblasti zdravotnictví nebo v sociální sféře a pro studenty nelékařských zdravotnických povolání.

FZS

XII. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů

Konference je určena pro studenty bakalářského studia oborů Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Zdravotně-sociální pracovník a pro studenty navazujících magisterských studijních programů v oblasti ošetřovatelství a porodní asistence. Studenti prezentují výsledky svého výzkumu v rámci studia.

FCHT

45. ročník největší světové konference HPLC 2017

45. ročník největší světové konference zabývající se kapalinovou chromatografií a příbuznými separačními a detekčními technikami bude poprvé v historii pořádána v České republice. Symposium bude probíhat od 18. do 22. června 2017 v Kongresovém centru Praha za účasti předních odborníků z celého světa s očekávanou účastí přes 1500 účastníků. Významnou úlohu při pořádaní tohoto symposia hraje Katedra analytické chemie FChT, protože prof. Holčapek je předsedající tohoto symposia společně s Ing. Františkem Foretem, CSc. z Ústavu analytické chemie AV ČR v Brně, prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc. je čestným předsedou  symposia a další 3 pracovníci (Ing. Miroslav Lísa, Ph.D., Ing. Robert Jirásko, Ph.D. a RNDr. Jiří Urban. Ph.D.) pracují v organizačním výboru. Jedním z hlavních cílů konference je zvýšit účast studentů a mladých vědeckých pracovníků z České republiky i dalších zemí, a proto připravujeme program pro mladé zahrnující zvýhodněné vložné, cestovní granty a ceny pro nejlepší mladé přednášející i autory plakátových sdělení.