Nadcházející odborné akce

FES

Pozvánka na přednášku Finance institucí veřejné správy v kontextu požadavků 3E

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav správních a sociálních věd

pořádá přednášku Finance institucí veřejné správy v kontextu požadavků 3E, se kterou vystoupí Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. (MUNI ESF) 

Pozvánka (v PDF)

 

 

 

FES

Inovacemi a vzděláváním k rozvoji regionů

Srdečně zveme všechny akademické pracovníky a studenty na konferenci Inovacemi a vzděláváním k rozvoji regionů (Pozvánka v PDF)

FCHT

5. mezinárodní chemicko-technologická konference ICCT 2017

Konference si klade za cíl seznamovat odbornou veřejnost s klíčovými problémy české chemie a energetiky a rozvíjet vzájemnou informovanost mezi odborníky, podporovat diskusi a motivovat ke spolupráci představitele chemického průmyslu (včetně malých a středních podniků) a akademické sféry.  Tematickými okruhy budou zejména chemické technologie a materiály, zdroje energie a technologie pro ochranu prostředí.

FR

Beseda o restaurování Biblí

FES

Workshop Audit nanečisto

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomických věd pořádá ve spolupráci s EY workshop Audit nanečisto (Pozvánka v PDF)

  • Co v praxi znamená audit a jaké má fáze?
  • Jak pracujeme s klienty?
  • Jaký je běžný pracovní den auditora?
  • Jak se stát auditorem?

Na aktivitu je třeba se předem přihlásit na email: jan.cernohorsky@upce.cz

FZS

IV. Mezinárodní konference s tématem: Kvalita a její perspektivy s podtitulem Pomáhající profese v proměnách času

Konference je určena pro akademické pracovníky a odborníky z praxe, kteří působí v oblasti zdravotnictví nebo v sociální sféře a pro studenty nelékařských zdravotnických povolání.

FZS

XII. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů

Konference je určena pro studenty bakalářského studia oborů Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Zdravotně-sociální pracovník a pro studenty navazujících magisterských studijních programů v oblasti ošetřovatelství a porodní asistence. Studenti prezentují výsledky svého výzkumu v rámci studia.

FCHT

20th International Seminar “New Trends in Research of Energetic Materials“

Dvacátý ročník Semináře nových trendů výzkumu v oblasti energetických materiálů má umožnit setkání především mladých odborníků a univerzitních učitelů, pracujících ve výuce, výzkumu, vývoji, zpracování a ostatních aplikacích energetických materiálů. Zahrnuje rovněž problematiku výbuchu plynných, dispergovaných a kondenzovaných systémů.

Téma jubilejního ročníku „20let – kde jsme byli a kam kráčíme“ má poskytnout příležitost ohlédnout se a shrnout dosažené výsledky v této oblasti a zároveň nastínit představy další budoucnosti využití energetických materiálů.

FCHT

44. ročník konference - Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2017

Konference je zaměřená na aktuality v oblasti chemické legislativy a bezpečnosti práce v chemickém průmyslu,  problematiku stanovení (eko)toxicity chemických látek, nové postupy v oblasti experimentálních i neexperimentálních metod, metody studia nových materiálů, analýzy škodlivin v prostředí apod. 

Zveme Vás na 44. ročník konference Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie, který proběhne 3. – 5. května 2017 v Hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou pod záštitou Výzkumného ústavu organických syntéz a.s. a Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Konference bude rozdělena do čtyř sekcí:
chemická legislativa;
bezpečnost v chemickém průmyslu;
ekotoxikologie a analýzy škodlivin v prostředí;
toxikologie a metody stanovení toxických látek.

Tradiční setkání odborníků ze státní správy, chemického průmyslu, vysokých škol a výzkumných organizací nabídne aktuality z daných oborů i prostor pro vzájemnou komunikaci specialistů z různých oblastí.

DFJP

Seminář "Šíření elektromagnetických vln v biologických tkáních"

Zveme Vás na seminář, který se bude zabývat šířením elektromagnetických vln v biologických tkáních.

18. SEMINÁŘ - na téma ŠÍŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH VLN V BIOLOGICKÝCH TKÁNÍCH

Pořádá:           Univerzita Pardubice (UPce), Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP), katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě a
IEEE Czechoslovakia Section, Chapter MTT/AP/ED/EMC

Termín:           11. května 2017 (čtvrtek)

Místo:             Univerzita Pardubice, Zasedací místnost děkanátu DFJP, Studentská 95

Program:

9:00 – 10:00 Registrace

10:00 – 10:05     Zahájení semináře - prof. Ing. V. Schejbal, CSc. (UPce)
10:05 – 10:35     Fyzikální základy šíření EM vln v biologických tkáních - prof. Ing. Jan Vrba, CSc. (ČVUT-FEL)
10:35 – 11:00     Měření komplexní permitivity biologických tkání - Ing. Ladislav Oppl, PhD. (ČVUT-FEL)
11:00 – 11:30     Numerické simulace šíření EM vln v lidském těle - Ing. Ilja Merunka (ČVUT-FEL)
11:30 – 12:00     Aplikátory a expoziční komory pro biomedicínské aplikace EM polí - Ing. David Vrba, PhD. (ČVUT-FBMI),  doc. MUDr. František Vožeh,CSc. 
                            a MUDr. Jan Barcal,PhD. (UK-LF Plzeň)

12:00 – 13:00     Přestávka na oběd

13:00 – 13:30     Klinické aplikace EM pole - prof. Ing. Jan Vrba, CSc., Ing. Ladislav Oppl, PhD.  (ČVUT-FEL), MUDr. Jiří Kubeš, PhD., Protonové centrum Praha
                           a MUDr. Ferdinand Třebícký, Ústav radiační onkologie, NNB, Praha
13:30 – 14:00     Principy neinvazivního měření změny teploty na bázi UWB radaru - Ing. Ondřej Fišer (ČVUT-FEL)
14:00 – 14:30     Principy lékařské diagnostiky na bázi mikrovlnné diferenční tomografie - doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, MSc. (ČVUT-FBMI)

14:30 – 15:00     Diskuse

 

Registrační poplatek:

Účastníci:        300,- Kč (účast na přednáškách a diskusi, CD ROM s přednáškami)

Členové IEEE: 250,- Kč (účast na přednáškách a diskusi, CD ROM s přednáškami)      

Studenti:           zdarma (účast na přednáškách a diskusi)

Placení:             při registraci

 

Kontakt:

 E-mail:             karel.dvorak@upce.cz

 Telefon:          466 036 440 

 Poštou:           Univerzita Pardubice, DFJP, Dopravní fakulta Jana Pernera
                        Ing. Karel Dvořák
                        Studentská 95
                        532 10 Pardubice

 

FCHT

39. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář

Seminář s dlouholetou tradicí o využití kalorimetrických metod a metod termické analýzy v různých oborech.

Seminář je rozdělen do tematických okruhů: termodynamika, biologické materiály, nekrystalické materiály a termická analýza. Součástí Kalorimetrického semináře je i několik pozvaných přednášek, jejichž smyslem je přehledně informovat o aktuálních nebo nadčasových tématech z oblasti chemické analýzy.

Akce se také pravidelně účastní zástupci předních světových kalorimetrických firem.

FR

Vernišáž výstavy Mezi vazy

Dne 25. května 2017 od 17 hodin proběhne v prostorách Červené věže vernisáž výstavy "Mezi vazy." Výstava potrvá od 26. května do 30. července 2017.
 

FCHT

Membránové procesy pro udržitelný rozvoj „MEMPUR 2017“

Cílem konference je přiblížit širokému spektru posluchačů problematiku membránových procesů od základního přes aplikovaný výzkum, až do fáze realizace membránových aplikací uplatňujících se téměř ve všech oblastech lidských aktivit a v průmyslových odvětvích. Snahou je organizovat setkání všech pracovníků, studentů a technologů z České a Slovenské republiky, kteří přicházejí do styku s membránovou problematikou, zajistit výměnu informací a v jednotlivých oborech ukázat směry dalšího vývoje.

FR

Vernisáž výstavy "1 ze 4"

Vernisáž výstavy "1 ze 4" se uskuteční dne 15. června 2017 od 17 hodin v prostorách piaristické koleje v Litomyšli. Výstava prací studentů potvrvá od 16. června do 30. září 2017.

FCHT

45. ročník největší světové konference HPLC 2017

45. ročník největší světové konference zabývající se kapalinovou chromatografií a příbuznými separačními a detekčními technikami bude poprvé v historii pořádána v České republice. Symposium bude probíhat od 18. do 22. června 2017 v Kongresovém centru Praha za účasti předních odborníků z celého světa s očekávanou účastí přes 1500 účastníků. Významnou úlohu při pořádaní tohoto symposia hraje Katedra analytické chemie FChT, protože prof. Holčapek je předsedající tohoto symposia společně s Ing. Františkem Foretem, CSc. z Ústavu analytické chemie AV ČR v Brně, prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc. je čestným předsedou  symposia a další 3 pracovníci (Ing. Miroslav Lísa, Ph.D., Ing. Robert Jirásko, Ph.D. a RNDr. Jiří Urban. Ph.D.) pracují v organizačním výboru. Jedním z hlavních cílů konference je zvýšit účast studentů a mladých vědeckých pracovníků z České republiky i dalších zemí, a proto připravujeme program pro mladé zahrnující zvýhodněné vložné, cestovní granty a ceny pro nejlepší mladé přednášející i autory plakátových sdělení.

 

 

FCHT

19. KSAP-PM: 19. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech

Konference s mezinárodní účastí zaměřená na výměnu nových poznatků v oblasti práškových materiálů a anorganických pigmentů, jejich aplikací, fyzikálně - chemických vlastností a metod jejich hodnocení, ekologických aspektů výroby a použití anorganických pigmentů. Na konferenci lze prezentovat také výsledky vědecko-výzkumné činnosti z oblasti keramiky, povrchových úprav keramiky a žáruvzdorných materiálů.

FCHT

13th Seminar/Workshop „Sensing in Electroanalysis“

Seminář a pracovní setkání řešitelů mezinárodních projektů a výukových sítí

FR

Konference restaurátorů-konzervátorů v Litomyšli