Nadcházející odborné akce

FZS

14. Studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů

Konference je určena pro studenty Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Studenti prezentují výsledky svého výzkumu v rámci studia.

FCHT

5. mezinárodní chemicko-technologická konference ICCT 2017

Konference si klade za cíl seznamovat odbornou veřejnost s klíčovými problémy české chemie a energetiky a rozvíjet vzájemnou informovanost mezi odborníky, podporovat diskusi a motivovat ke spolupráci představitele chemického průmyslu (včetně malých a středních podniků) a akademické sféry.  Tematickými okruhy budou zejména chemické technologie a materiály, zdroje energie a technologie pro ochranu prostředí.

FZS

IV. Mezinárodní konference s tématem: Kvalita a její perspektivy s podtitulem Pomáhající profese v proměnách času

Konference je určena pro akademické pracovníky a odborníky z praxe, kteří působí v oblasti zdravotnictví nebo v sociální sféře a pro studenty nelékařských zdravotnických povolání.

FZS

XII. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů

Konference je určena pro studenty bakalářského studia oborů Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Zdravotně-sociální pracovník a pro studenty navazujících magisterských studijních programů v oblasti ošetřovatelství a porodní asistence. Studenti prezentují výsledky svého výzkumu v rámci studia.

FCHT

20th International Seminar “New Trends in Research of Energetic Materials“

Dvacátý ročník Semináře nových trendů výzkumu v oblasti energetických materiálů má umožnit setkání především mladých odborníků a univerzitních učitelů, pracujících ve výuce, výzkumu, vývoji, zpracování a ostatních aplikacích energetických materiálů. Zahrnuje rovněž problematiku výbuchu plynných, dispergovaných a kondenzovaných systémů.

Téma jubilejního ročníku „20let – kde jsme byli a kam kráčíme“ má poskytnout příležitost ohlédnout se a shrnout dosažené výsledky v této oblasti a zároveň nastínit představy další budoucnosti využití energetických materiálů.

FCHT

44. ročník konference - Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2017

Konference je zaměřená na aktuality v oblasti chemické legislativy a bezpečnosti práce v chemickém průmyslu,  problematiku stanovení (eko)toxicity chemických látek, nové postupy v oblasti experimentálních i neexperimentálních metod, metody studia nových materiálů, analýzy škodlivin v prostředí apod. 

Zveme Vás na 44. ročník konference Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie, který proběhne 3. – 5. května 2017 v Hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou pod záštitou Výzkumného ústavu organických syntéz a.s. a Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Konference bude rozdělena do čtyř sekcí:
chemická legislativa;
bezpečnost v chemickém průmyslu;
ekotoxikologie a analýzy škodlivin v prostředí;
toxikologie a metody stanovení toxických látek.

Tradiční setkání odborníků ze státní správy, chemického průmyslu, vysokých škol a výzkumných organizací nabídne aktuality z daných oborů i prostor pro vzájemnou komunikaci specialistů z různých oblastí.

FCHT

39. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář

Seminář s dlouholetou tradicí o využití kalorimetrických metod a metod termické analýzy v různých oborech.

Seminář je rozdělen do tematických okruhů: termodynamika, biologické materiály, nekrystalické materiály a termická analýza. Součástí Kalorimetrického semináře je i několik pozvaných přednášek, jejichž smyslem je přehledně informovat o aktuálních nebo nadčasových tématech z oblasti chemické analýzy.

Akce se také pravidelně účastní zástupci předních světových kalorimetrických firem.

FCHT

Membránové procesy pro udržitelný rozvoj „MEMPUR 2017“

Cílem konference je přiblížit širokému spektru posluchačů problematiku membránových procesů od základního přes aplikovaný výzkum, až do fáze realizace membránových aplikací uplatňujících se téměř ve všech oblastech lidských aktivit a v průmyslových odvětvích. Snahou je organizovat setkání všech pracovníků, studentů a technologů z České a Slovenské republiky, kteří přicházejí do styku s membránovou problematikou, zajistit výměnu informací a v jednotlivých oborech ukázat směry dalšího vývoje.

FCHT

45. ročník největší světové konference HPLC 2017

45. ročník největší světové konference zabývající se kapalinovou chromatografií a příbuznými separačními a detekčními technikami bude poprvé v historii pořádána v České republice. Symposium bude probíhat od 18. do 22. června 2017 v Kongresovém centru Praha za účasti předních odborníků z celého světa s očekávanou účastí přes 1500 účastníků. Významnou úlohu při pořádaní tohoto symposia hraje Katedra analytické chemie FChT, protože prof. Holčapek je předsedající tohoto symposia společně s Ing. Františkem Foretem, CSc. z Ústavu analytické chemie AV ČR v Brně, prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc. je čestným předsedou  symposia a další 3 pracovníci (Ing. Miroslav Lísa, Ph.D., Ing. Robert Jirásko, Ph.D. a RNDr. Jiří Urban. Ph.D.) pracují v organizačním výboru. Jedním z hlavních cílů konference je zvýšit účast studentů a mladých vědeckých pracovníků z České republiky i dalších zemí, a proto připravujeme program pro mladé zahrnující zvýhodněné vložné, cestovní granty a ceny pro nejlepší mladé přednášející i autory plakátových sdělení.

 

 

FCHT

19. KSAP-PM: 19. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech

Konference s mezinárodní účastí zaměřená na výměnu nových poznatků v oblasti práškových materiálů a anorganických pigmentů, jejich aplikací, fyzikálně - chemických vlastností a metod jejich hodnocení, ekologických aspektů výroby a použití anorganických pigmentů. Na konferenci lze prezentovat také výsledky vědecko-výzkumné činnosti z oblasti keramiky, povrchových úprav keramiky a žáruvzdorných materiálů.

FCHT

13th Seminar/Workshop „Sensing in Electroanalysis“

Seminář a pracovní setkání řešitelů mezinárodních projektů a výukových sítí

FR

Konference restaurátorů-restaurátorů v Litomyšli